Standpunktvurdering i skolen – en beskrivelse av nåsituasjonen

Notatet beskriver ulike sider ved standpunktvurdering som sluttvurderingsordning, inkludert styrker og utfordringer, og kunnskapsgrunnlaget på standpunktvurdering i skole.

Notatet er utviklet i samarbeid med Udirs referansegruppe på vurderingsfeltet.

Beskrivelse av standpunktordningen

For å bidra til at sluttvurderingsordningen er rettferdig og relevant over tid, ser Utdanningsdirektoratet (Udir) det som viktig å drøfte hvordan kvaliteten på standpunktvurderingen best kan ivaretas og videreutvikles. En slik drøfting må involvere de ulike aktørene i skolesektoren, både lærere, skoleeiere, skoleledere, elever og forskere.

Formålet med notatet er å gi et felles utgangspunkt for diskusjon og prioriteringer for videre arbeid, og legge grunnlag for en bred involvering i sektoren.

Bakgrunn

Refleksjonsspørsmål – hvordan kan notatet brukes til lokalt utviklingsarbeid?

Innhold