Standpunktvurdering i matematikk etter 10. trinn

Læreplanen i matematikk for ungdomstrinnet har kompetansemål etter kvart trinn. Standpunktvurderinga skal vere eit uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved avslutninga av 10. trinn. Det er kompetansemåla på 10. trinn som er grunnlaget for standpunktvurderinga.

I læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20) har læreplanen i matematikk på ungdomstrinnet fått kompetansemål etter kvart trinn. Fordi dette er nytt, er det behov for å klargjere kva som skal vere grunnlaget for standpunktvurderinga. Målet er at ei felles forståing kan bidra til ei føreseieleg og rettferdig standpunktvurdering for elevane.

Sidan det er første gong skolane skal setje standpunktkarakter i matematikk etter ein læreplan med kompetansemål for kvart trinn, vil vi følgje med på erfaringane denne våren og vurdere om det er behov for justeringar seinare.

Kva er grunnlaget for standpunktvurderinga?

Læraren skal fastsetje standpunktkarakter ut frå gjeldande regelverk, som er forskrift til opplæringslova og læreplanen i faget. Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga av opplæringa.

Kompetansen i matematikk går fram av kompetansemåla. Det er kompetansemåla på 10. trinn som er grunnlaget for standpunktvurderinga. Kompetansemåla skal forståast i lys av teksten om faget i læreplanen. Det vil seie at teksten om faget, inkludert kjerneelementa, gir ei innramming for å tolke kompetansemåla. Alle kompetansemåla spring ut av kjerneelementa, og kjerneelementa er med på å gjere det tydeleg kva som utgjer den samla kompetansen i matematikk.

Kompetansemåla skildrar ein progresjon i og utvikling av matematisk kompetanse og forståing på kvart av trinna til og med 10. trinn. Difor er det kompetansemåla på 10. trinn som er grunnlaget for standpunktvurderinga. For å nå kompetansemåla på 10. trinn bygger elevane vidare på kompetanse dei har utvikla på tidlegare trinn. For eksempel vil kompetanse om matematisk argumentasjon bli utvikla både når eleven arbeider med tal på 8. trinn, geometri på 9. trinn og algebra på 10. trinn.

Korleis vurdere samla kompetanse?

Når lærarar skal vurdere den samla kompetansen til eleven, handlar det om å løfte blikket og sjå kompetansemåla i samanheng. For å få eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere den samla kompetansen, er det nødvendig at eleven har fått høve til å vise matematisk kompetanse på varierte måtar, både skriftleg, munnleg og digitalt.

Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er ein del av vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsetjast. Det betyr likevel ikkje at læraren kan setje ein standpunktkarakter ut frå gjennomsnittet av vurderingar som er gjevne gjennom opplæringa. Kor relevant det er å nytte informasjon frå undervegsvurderingar i standpunktvurderinga, vil avhenge av om informasjonen seier noko om elevens kompetanse ved avslutninga av opplæringa.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!