Læreplanene beskriver kompetansen elevene skal oppnå, men veien fram dit finner dere ut av sammen.

Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen. Overordnet del 3.5

Læreplanene beskriver kompetansen elevene skal tilegne seg i fagene. Kompetanse består av kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon. Elevene skal kunne bruke kompetansen sin også utenfor skolen, i livet de lever nå og i en framtid vi ikke kjenner. Når elevene lærer noe så godt at de forstår sammenhenger og kan bruke det de har lært i nye situasjoner, kaller vi det dybdelæring

Læreplanene har handlingsrom slik at dere kan tilpasse opplæringen til alle elever på alle trinn. Det er fordi elever, lokalsamfunn og skoler er forskjellige og samfunnet endrer seg hele tiden. Involver elevene for å finne innhold, arbeidsmåter, læringsressurser, arenaer, aktiviteter og vurderingformer som er relevant og som bidrar til læring.

Se ulike deler av læreplanen i sammenheng

Å forstå sammenhenger i og mellom fag er viktig for at opplæringen skal være relevant og nyttig for elevenes liv. Læreplanvisningen har en støttemeny som kan hjelpe dere å se sammenhengene. Under er en forklaring av de ulike delene av læreplanen og hvordan de henger sammen.

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning er et sentralt element i alle deler av læreplanverket. Grunnen til dette er at elever blir mer motivert og lærer bedre når de er med og påvirker hva de skal lære og hvordan. Elevene skal medvirke i valg av innhold og metoder i læringen og vurderingen. Derfor er det viktig at elevene har innsikt i læringsstrategier og reflekterer over egen læring. Dette inngår i alle læreplanene.

Kritisk tenkning

Kritisk tenkning er en sentral del av læreplanen. I dette inngår blant annet kildekritikk, digital dømmekraft og etisk bevissthet. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også veie ulike hensyn mot hverandre for å utvikle evnen til å foreta etiske vurderinger.

Samisk innhold i læreplanene

I læreplanene er det samisk innhold både i tekstene Om faget og i kompetansemål. I noen av kompetansemålene er det samiske innholdet eksplisitt nevnt. I andre er det implisitt, og da kan dere bestemme når det skal inngå. Opplæringen skal sikre at alle elever lærer om det samiske urfolkets historie og rettigheter. De skal også lære om mangfold og variasjon i samisk kultur og samfunnsliv. Dette står beskrevet i overordnet del.

Om nasjonale minoriteter

I overordnet del står det at opplæringen skal gi kunnskap om nasjonale minoriteter. Våre nasjonale minoriteter er jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, romer og skogfinner. Det er noen kompetansemål i læreplaner for fag som nevner våre nasjonale minoriteter eksplisitt. Det kan også trekkes inn i en rekke andre relevante kompetansemål i ulike fag.

Algoritmisk tenking og programmering

Algoritmisk tenkning og programmering er nye temaer i siste revisjon av læreplanene. Dette er sentral kompetanse for fremtiden. Algoritmisk tankegang er en problemløsningsmetode som dreier seg om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte og kunne foreslå løsninger som kan bruke datamaskiner til å løse hele eller deler av dem. Programmering i skolen handler mye om å la elevene være kreative og skapende med teknologi.

Udir har en kompetansepakke om programmering og algoritmisk tenkning

Lær mer om sammenhengene i læreplanen

Denne filmen går i dybden på sammenhengene mellom de ulike delene av læreplanen. Dere kan bruke den i arbeidet med å tolke, forstå og bruke læreplanene på skolen deres.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan ser vi de ulike delene av læreplanen i sammenheng når vi planlegger opplæringen?
  • Hvordan bruker vi overordnet del i arbeidet med opplæring i fag?
  • Hvordan bruker vi læreplanene til å planlegge opplæring på tvers av fag?
  • Hvordan samarbeider vi i profesjonsfellesskapet om opplæringen i fag og på tvers av fag?