Læreplanene beskriver kompetansen elevene skal oppnå, men veien fram dit finner dere ut av sammen.

Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen. Overordnet del 3.5

Elever, lokalsamfunn og skoler er forskjellige og samfunnet endrer seg hele tiden. Derfor har læreplanene handlingsrom slik at dere kan tilpasse opplæringen til alle elever på alle trinn. Læreplanene har verken lister over aktiviteter dere skal gjennomføre eller detaljerte oversikter over kunnskapsinnhold. Involver elevene for å finne innhold, arbeidsmåter, læringsressurser, arenaer, aktiviteter og vurderingformer som er relevant og som bidrar til læring.

Læreplanene beskriver kompetansen elevene skal tilegne seg i fagene. Kompetanse består av kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon. Elevene skal kunne bruke kompetansen sin også utenfor skolen, i livet de lever nå og i en framtid vi ikke kjenner. Når elevene lærer noe så godt at de forstår sammenhenger og kan bruke det de har lært i nye situasjoner, kaller vi det dybdelæring. Skolen skal planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen slik at elevene oppnår kompetanse de kan bruke i ulike sammenhenger i samfunns- og arbeidsliv.

Film

Denne filmen forklarer helheten i læreplanverket og gir støtte til å tolke, forstå og bruke læreplanene i opplæringen.

Helhet og sammenheng i læreplanen

Å forstå sammenhenger i og mellom fag er viktig for at opplæringen skal være relevant og nyttig for elevenes liv. Læreplanvisningen har en støttemeny som kan hjelpe deg å se sammenhengene. Under er en forklaring av de ulike delene av læreplanen og hvordan de henger sammen.

Samisk innhold i læreplanene

I læreplanene er det samisk innhold både i "Om faget" og i kompetansemål. I noen av kompetansemålene er det samiske innholdet eksplisitt nevnt. I andre inngår det implisitt. Da kan dere bestemme når og på hvilke måter det skal inngå. Opplæringen skal sikre at alle elever lærer om det samiske urfolkets historie og rettigheter. De skal også lære om mangfold og variasjon i samisk kultur og samfunnsliv.

Samarbeid

Læreprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. [...] Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. Overordnet del 3.5

Pandemien har satt begrensninger for samarbeid i profesjonsfellesskapet. For mange har dette gitt utfordringer i innføringen av fagfornyelsen. I det videre arbeidet anbefaler vi å legge til rette for samarbeid i fag og på tvers av fag i profesjonsfellesskapene. Dette kan bidra til en felles forståelse av sammenhenger i læreplanverket, og samarbeid om å videreutvikle opplæringen.

Læreplanene er ikke den enkelte lærers ansvar alene. Skoleeier, skoleledere og lærere har ulikt ansvar knyttet til arbeidet med å innføre nye læreplaner.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan arbeider vi med elevens læring slik at de utvikler helhetlig kompetanse i fag?
  • Hvordan ser vi de ulike delene av læreplanen i sammenheng når vi planlegger og gjennomfører opplæringen?
  • Hvordan samarbeider vi i profesjonsfellesskapet om opplæringen i fag og på tvers av fag?