Å jobbe med tverrfaglige temaer

Det er tre tverrfaglige temaer i læreplanverket som alle elever skal lære om. De tre temaene er «Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraft utvikling».

De tverrfaglige temaene tar opp samfunnsutfordringer som både er aktuelle i dag og vil være det i lang tid framover. Disse utfordringene har ingen enkel løsning. Derimot krever de kunnskap fra mange fag, og samarbeid og innsats helt fra enkeltmennesket og opp til det globale fellesskapet. Gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag, skal elevene få innsikt i utfordringer og dilemmaer og utvikle kompetanse innenfor temaene.

Fra overordna del

«Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.»

Tverrfaglige temaer i overordna del

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling

Hvor finner jeg de tverrfaglige temaene i min læreplan?

De tverrfaglige temaene er beskrevet i en egen del av "om faget" i den enkelte læreplan. Teksten tar utgangspunkt i beskrivelsen av innholdet i temaene i overordna del og konkretiserer hva elevene skal lære om temaene i det aktuelle faget. Temaene finner du også i kompetansemålene, enten uttrykt konkret eller implisitt. I støttemenyen til høyre i læreplanvisningen kan du krysse av på "tverrfaglige tema" for å se hvilke temaer som kan være aktuelle/relevante for det enkelte kompetansemål.

Hvorfor er ikke alle de tverrfaglige temaene beskrevet i alle læreplanene?

De tverrfaglige temaene er aktuelle både i og på tvers av alle fag, men på grunn av fagenes egenart vil enkelte av temaene være mer relevante i noen fag enn andre. I den enkelte læreplan er det derfor kun beskrevet den eller de av de tverrfaglige temaene som er spesielt sentrale for kompetansen i akkurat det faget og på hvilken måte. Dette kommer også til uttrykk i kompetansemålene. Selv om et tverrfaglig tema ikke er beskrevet i en læreplan, kan temaet likevel tas inn i opplæringen i faget dersom det er relevant.

Må jeg jobbe tverrfaglig med de tverrfaglige temaene?

Nei, det står ingen steder at skolene må jobbe tverrfaglig med de tverrfaglige temaene. Elevene utvikler kompetanse i de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med de enkelte fagene. Overordnet del sier at de tverrfaglige temaene skal bidra til at elevene kan se sammenhenger på tvers av fag. Det er flere måter å få til dette på. En mulighet er å jobbe tverrfaglig med de tverrfaglige temaene, men det er også mulig å jobbe flerfaglig med temaene eller bare i ditt eget fag. Det kan uansett være nyttig å se hva elevene skal lære om de tverrfaglige temaene i andre fag på ditt trinn og eventuelt samarbeide med andre lærere for å finne gode løsninger. Læreplanvisningen og planleggingsverktøyet på udir.no kan være til hjelp i dette arbeidet.

Aktuell forskning om tverrfaglige tema

Universitetet i Oslos evaluering av Fagfornyelsen:

Delrapport 3: Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i Fagfornyelsen

Delrapport 6: Lærernes planlegging og gjennomføring av undervisning om tverrfaglige tema