Hvordan undersøke endringer som følge av nytt læreplanverk?

Evaluering av fagfornyelsen - rapport 3

I evalueringen av fagfornyelsen er det utviklet spørreundersøkelser til elever og lærere som skal måle hvordan læreplanverket blir innført i norsk skole. Denne rapporten beskriver utviklingen av undersøkelsene og presenterer resultatene fra den første av fire målinger.

Rapportserie

Alle skoler tar i bruk nye læreplaner fra høsten 2020. Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å lage og innføre nye læreplaner. Gjennomføringen av fagfornyelsen skal evalueres over en periode på fem år. 

Evalueringen skal: 

  • gi kunnskap om hvorvidt læreplanverket fornyes i tråd med målene med fagfornyelsen 
  • gi kunnskap om hvorvidt strategiene for utvikling og implementering bidrar til å nå målene med fornyelsen 
  • vurdere virkningene av fagfornyelsen 

Evalueringen skal kunne brukes til å justere arbeidet med fagfornyelsen underveis og som grunnlag for fremtidig politikkutforming. Den skal være nyttig for både sentrale myndigheter, forvaltning, skoleeiere, skoler, lærere og andre sentrale aktører.

Les mer om evalueringen av fagfornyelsen og øvrige rapporter

Hovedfunn

  • Prosjektet har lykkes med å utvikle undersøkelser som egner seg for å måle virkninger av den nye læreplanen.
  • Målingene som er gjort våren 2021 er den første av fire målinger i perioden 2021-2023. Når alle målingene er gjennomført, kan de gi informasjon om endringer i skolen gjennom de første årene med ny læreplan.
  • Det har vært utfordringer med rekruttering av skoler til undersøkelsene og at flere trakk seg underveis. Dette gjør at det er noe usikkerhet i målingen.

Hva måler undersøkelsene?

Undersøkelsene gjennomføres blant elever på 9. trinn og deres lærere. Spørsmålene tar utgangspunkt i begreper som er sentrale i fagfornyelsen. Disse begrepene er dybdelæring, å lære å lære og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. Elevundersøkelsen skal måle mulige virkninger av innføringen av læreplanen ved å spørre elevene om deres syn på kunnskap og læring, læringsmotivasjon og hvordan de nærmer seg ulike læringsoppgaver. Lærerundersøkelsen skal fange opp noen grunnleggende trekk ved undervisningen og lærernes synspunkter på noen viktige deler av læreplanverket.

Et viktig mål med undersøkelsene er å studere endringer gjennom de fire første årene med ny læreplan.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!