Evaluering av fagfornyelsen - rapport 3

Hvordan undersøke endringer som følge av nytt læreplanverk?

I evalueringen av fagfornyelsen er det utviklet spørreundersøkelser til elever og lærere som skal måle hvordan læreplanverket blir innført i norsk skole. Denne rapporten beskriver utviklingen av undersøkelsene og presenterer resultatene fra den første av fire målinger.

Hovedfunn

  • Prosjektet har lykkes med å utvikle undersøkelser som egner seg for å måle virkninger av den nye læreplanen.
  • Målingene som er gjort våren 2021 er den første av fire målinger i perioden 2021-2023. Når alle målingene er gjennomført, kan de gi informasjon om endringer i skolen gjennom de første årene med ny læreplan.
  • Det har vært utfordringer med rekruttering av skoler til undersøkelsene og at flere trakk seg underveis. Dette gjør at det er noe usikkerhet i målingen.

Hva måler undersøkelsene?

Undersøkelsene gjennomføres blant elever på 9. trinn og deres lærere. Spørsmålene tar utgangspunkt i begreper som er sentrale i fagfornyelsen. Disse begrepene er dybdelæring, å lære å lære og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. Elevundersøkelsen skal måle mulige virkninger av innføringen av læreplanen ved å spørre elevene om deres syn på kunnskap og læring, læringsmotivasjon og hvordan de nærmer seg ulike læringsoppgaver. Lærerundersøkelsen skal fange opp noen grunnleggende trekk ved undervisningen og lærernes synspunkter på noen viktige deler av læreplanverket.

Et viktig mål med undersøkelsene er å studere endringer gjennom de fire første årene med ny læreplan.

Rapportserie