Kompetansebegrepet

Kompetanse er et sentralt begrep i opplæringen. Her kan du lese om hvordan kompetanse er definert i overordnet del av læreplanverket og se en film som går nærmere inn i de ulike elementene i begrepet.

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Overordnet del 2.2 

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hva gjør vi i dag som bidrar til at elever og lærlinger oppnår den kompetansen som er beskrevet i det nye kompetansebegrepet? Og hvordan kan vi styrke det i tida framover?
  • På hvilken måte utfordrer det nye kompetansebegrepet elev- og lærerrollen og vårt syn på læring?
  • Hvordan utfordrer det nye kompetansebegrepet måten vi gjennomfører fagopplæring på i vår bedrift?

Forslag til refleksjonsspørsmål til de ulike elementene i definisjonen

  • Hvordan jobber vi med å lære å lære? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?
  • Kunnskaper og ferdigheter er rike begreper. Hvordan forstår vi disse begrepene hos oss?
  • Hvordan får elever og lærlinger øve på å overføre det de har lært til ukjente situasjoner?
  • Hvordan får elever og lærlinger øve på å tenke nytt, og på å finne kreative løsninger?
  • Hvordan jobber vi med forståelse i opplæringen, og hvordan vurderer vi om elevene og lærlingene har forstått det viktigste?
  • Hvordan jobber vi med refleksjon og kritisk tenkning? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.