Standpunktvurdering i fellesfagene engelsk og fremmedspråk

Lurer du på hvordan skriftlig og muntlig kompetanse skal vektes til standpunktvurdering i språkfag? Her kan du lese om elevene og privatistene skal ha en eller to karakterer.

Standpunktkarakteren i fellesfagene fremmedspråk og engelsk skal gjenspeile at muntlig og skriftlig kommunikasjon er helt sentralt i læreplanene for begge fagene. Skolen har en plikt å legge til rette for at eleven kan få vist sin kompetanse, både skriftlig og muntlig. Lærer må bruke sitt faglige skjønn til å gjøre en vurdering av elevens samlede kompetanse i faget jf. kompetansemålene i læreplanen. Manglende kompetanse på enkelte områder, må inngå som en del av vurderingen og i fastsettelsen av karakteren.

I kapitlet om vurderingsordning Fremmedspråk og Engelsk står det om elevene og privatistene skal ha en eller to karakterer.

Kommunikasjon er et kjerneelement i læreplanene i både engelsk og fremmedspråk. Læreplanene i disse fagene bygger på reseptive (lesing/lytting) og produktive (muntlig og skriftlig produksjon) ferdigheter. Det kommer tydelig fram i læreplanene at eleven skal kunne kommunisere både skriftlig og muntlig i forskjellige situasjoner. Standpunktkarakteren i fremmedspråk og engelsk skal derfor gjenspeile at muntlig og skriftlig kommunikasjon er helt sentralt i læreplanene for begge fagene.

I vurderingskapittelet i læreplan for fellesfag fremmedspråk står det at Læreren skal sette karakter i fremmedspråk nivå II basert på elevens kommunikative og interkulturelle kompetanse, der muntlig og skriftlig formidlingsevne tillegges like stor vekt.

I vurderingskapittelet i læreplan for fellesfag engelsk står det at Læreren skal sette én standpunktkarakter i engelsk basert på elevens samlede kompetanse i faget.

Elevens samlede kompetanse

Ved innføringen av LK20 ble læreplanen i engelsk endret slik at elevene skulle få en samlet karakter i faget istedenfor én muntlig og én skriftlig karakter. Intensjonen med endringen var at det ikke skulle legges mindre vekt på muntlig kompetanse. Faget gjenspeiler fortsatt en fordeling mellom skriftlig og muntlig kompetanse.

Standpunktkarakteren i fellesfagene fremmedspråk og engelsk skal gjenspeile at muntlig og skriftlig kommunikasjon er helt sentralt i læreplanene. Skolen har en plikt å legge til rette for at eleven kan få vist sin kompetanse, både skriftlig og muntlig. Lærer må bruke sitt faglige skjønn til å gjøre en vurdering av elevens samlede kompetanse i faget jf. kompetansemålene i læreplanen. Manglende kompetanse på enkelte områder, må inngå som en del av vurderingen og i fastsettelsen av karakteren.