Fremmedspråk (FSP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå II

  • lytte til og forstå tydelig tale om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
  • samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om kjente og faglig relevante emner
  • muntlig forklare faglig relevante emner, skildre opplevelser, hendelser og planer, og begrunne meninger, også spontant
  • lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
  • skrive ulike teksttyper om personlige og faglig relevante emner, og uttrykke og begrunne egne meninger, med og uten hjelpemidler
  • bruke grunnleggende språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
  • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
  • utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
  • utforske og presentere kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for egne opplevelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering