Kjennetegn på måloppnåelse – fremmedspråk nivå II

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i fremmedspråk (FSP01-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Tilpasse kjennetegnene til ulike fremmedspråk

Læreplanen i fremmedspråk har en tydelig kobling til CEFR, men kjennetegnene må tilpasses fremmedspråket det gis opplæring i. For fransk, italiensk, portugisisk, spansk, tegnspråk og tysk er kjennetegn på nivå II utarbeidet fra et forventet kompetansenivå som tilsvarer A2 i CEFR. I andre europeiske språk med opplæring der CEFR kan være et relevant verktøy (de samiske språkene, finsk og russisk), tar det noe lengre tid å oppnå A2. Lærere må derfor ikke forvente at elevene kommer opp på dette nivået etter opplæring i fremmedspråk nivå I. CEFR nivå A2 brukes for alle karakterer i fremmedspråk II. For andre ikke-europeiske språk med opplæring (arabisk, japansk, kinesisk og urdu) gjelder ikke koblingen til CEFR i kjennetegnene under.

Nivå A2 beskrives som følgende i CEFRs global skala: Kan forstå setninger og vanlige uttrykk som er knyttet til de viktigste områder av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om seg selv og familien, innkjøp, nærmiljøet og arbeidslivet. Kan klare seg i enkle og rutinepregete samtalesituasjoner med enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregete forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn, nærmiljøet sitt og grunnleggende personlige behov.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven forstår og gjør rede for deler av innholdet i tydelige, muntlige tekster.Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i tydelige, muntlige tekster.Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og de fleste detaljene i tydelige, muntlige tekster.
Eleven deltar i enkle samtalesituasjoner med en uttale som er stort sett god nok til at man forstår, i noen grad tilpasset situasjonen.Eleven deltar i samtalesituasjoner med forståelig uttale, stort sett tilpasset situasjonen.Eleven deltar i samtalesituasjoner med tydelig uttale, tilpasset situasjonen.
Eleven kan bruke noen vanlige ord og bruker grunnleggende språkstrukturer muntlig, men gjør fortsatt elementære feil.Eleven kan bruke en del vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer muntlig, men kan gjøre elementære feil.Eleven kan bruke mange vanlige ord og uttrykk, og bruker grunnleggende språkstrukturer med få elementære feil.
Eleven forstår og gjør rede for deler av innholdet i ulike typer skriftlige tekster.Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i ulike typer skriftlige tekster.Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og de fleste detaljene i ulike typer skriftlig tekster.
Eleven skriver ulike typer tekster og kan bruke noen vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer, men gjør fortsatt elementære feil.Eleven skriver ulike typer tekster og kan bruke en del vanlige ord og grunnleggende språkstrukturer, men kan gjøre elementære feil.Eleven skriver ulike typer tekster og kan bruke mange vanlige ord og uttrykk, og bruker grunnleggende språkstrukturer med få elementære feil.
Eleven viser noe interkulturell kompetanse gjennom kjennskap til samfunnsforhold og kultur i områder der språket snakkes.Eleven viser interkulturell kompetanse gjennom kjennskap til og noen refleksjoner rundt samfunnsforhold og kultur i områder der språket snakkes.Eleven viser interkulturell kompetanse gjennom bred kjennskap til og refleksjoner rundt samfunnsforhold og kultur i områder der språket snakkes.