Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – fremmedspråk nivå II

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i fremmedspråk (FSP01-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Har du synspunkter på utkastet? Gi oss tilbakemelding innen 1. april 2020.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakter 2Karakter 4Karakter 6
Eleven forstår og gjør rede for deler av innholdet i tydelige, muntlige tekster på et nivå som tilsvarer A2 i CEFR. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i tydelige, muntlige tekster. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og de fleste detaljene i tydelige, muntlige tekster.
Eleven deltar i enkle samtalesituasjoner med stort sett forståelig uttale, i noen grad tilpasset situasjonen på et nivå som tilsvarer A2 i CEFR. Eleven deltar noen samtalesituasjoner med tydelig uttale, stort sett tilpasset situasjonen. Eleven deltar i en rekke samtalesituasjoner med flyt og tydelig uttale, tilpasset situasjonen.
Eleven snakker med stort sett tilstrekkelig ordforråd og forståelig uttale, og bruker språkstrukturer nokså korrekt, på et nivå som tilsvarer A2 i CEFR. Eleven snakker med variert ordforråd og tydelig uttale, og bruker språkstrukturer stort sett korrekt. Eleven snakker med et variert og presist ordforråd, tydelig uttale, og bruker språkstrukturer gjennomgående korrekt. 
Eleven forstår og gjør rede for deler av innholdet i ulike typer skriftlige tekster på et nivå som tilsvarer A2 i CEFR. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og noen detaljer i ulike typer skriftlige tekster. Eleven forstår og gjør rede for hovedinnholdet og de fleste detaljene i ulike typer skriftlig tekster.
Eleven skriver enkle tekster med sammenheng og stort sett tilstrekkelig ordforråd, og bruker språkstrukturer nokså korrekt, på et nivå som tilsvarer A2 i CEFR. Eleven skriver ulike typer tekster med god sammenheng, variert ordforråd og bruker språkstrukturer stort sett korrekt. Eleven skriver ulike typer tekster med svært god sammenheng, variert og presist ordforråd, og bruker språkstrukturer gjennomgående korrekt.
Eleven viser noe interkulturell kompetanse   gjennom kjennskap til samfunnsforhold og kultur i områder der språket snakkes. Eleven viser interkulturell kompetanse gjennom kjennskap til og noen refleksjoner rundt samfunnsforhold og kultur i områder der språket snakkes. Eleven viser interkulturell kompetanse gjennom bred kjennskap til og refleksjoner rundt samfunnsforhold og kultur i områder der språket snakkes.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!