Kompetansemål og vurderingEngelsk (ENG01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • bruke
  varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke
  ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • bruke
  sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon
 • lytte
  til og
  forstå
  ord og uttrykk i varianter av engelsk
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner
 • utforske
  og
  beskrive
  noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og
  bruke
  dette i egen språklæring
 • bruke
  kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur
 • lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese,
  tolke
  og
  reflektere
  over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur
 • lese sakprosatekster og
  vurdere
  hvor pålitelige kildene er
 • bruke
  kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk
 • beskrive
  og
  reflektere
  over rollen engelsk har i Norge og i verden
 • utforske
  og
  reflektere
  over situasjonen til urfolk i den engelskspråklige verden og i Norge
 • utforske
  og
  beskrive
  levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden
 • utforske
  og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering