Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke
  enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke
  digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • utforske
  og bruke
  uttalemønstre og ord og uttrykk i lek, sang og rollespill
 • lytte
  til og forstå
  ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster
 • uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og aktuelle emner
 • utforske
  og samtale om noen språklige likheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke
  dette i egen språklæring
 • identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke
  kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur
 • lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese og lytte
  til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet
 • samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk
 • skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker
 • bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger
 • reflektere
  over og samtale om rollen engelsk har i eget liv
 • utforske
  levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden og i Norge og reflektere
  over identitet og kulturell tilhørighet

Underveisvurdering