Kompetansemål og vurderingEngelsk (ENG01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke
  digitale ressurser for å oppleve språket via autentiske språkmodeller og samtalepartnere
 • lytte
  til og gjenkjenne språklyder og stavelser i ord
 • koble språklyder til bokstaver og stavemønstre og trekke bokstavlyder sammen til ord
 • lytte
  til og
  utforske
  det engelske alfabetet og uttalemønstre i lek- og sangaktiviteter
 • oppdage høyfrekvente ord og fraser i ulike type tekster
 • stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og
  bruke
  noen høflighetsuttrykk
 • delta i innøvde dialoger og spontane samtaler om egne behov og følelser, dagligliv og interesser
 • oppdage ord som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
 • lytte
  til, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert billedbøker
 • lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger
 • tilegne seg ord og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig barnelitteratur og barnekultur

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på 1. og 2. trinn når de utforsker og bruker språket i lytting, lek og samtaler. De viser og utvikler også kompetanse når de forstår og gjør seg forstått på engelsk. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å ta i bruk varierte strategier og læringsressurser for å utvikle elevenes leseferdigheter og muntlige og skriftlige ferdigheter. Læreren skal la elevene være aktive, leke, utforske og bruke sansene sine i varierte opplevelser av innlæringen av språket. Elevene skal få oppleve at det å prøve seg fram alene og sammen med andre er en del av det å lære et språk. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i engelsk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i å forstå og gjøre seg forstått på engelsk, muntlig og skriftlig.