Kompetansemål og vurderingEngelsk (ENG01‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke
  egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke
  egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • bruke
  mønstre for uttale i kommunikasjon
 • lytte
  til,
  forstå
  og
  bruke
  akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • gjøre rede for
  andres argumentasjon og
  bruke
  og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner
 • bruke
  kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring
 • bruke
  kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • lese, diskutere og
  reflektere
  over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese,
  analysere
  og
  tolke
  engelskspråklig skjønnlitteratur
 • lese og
  sammenligne
  ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk
  vurdere
  hvor pålitelige kildene er
 • bruke
  ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • vurdere
  og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
 • beskrive
  sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
 • utforske
  og
  reflektere
  over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
 • diskutere og
  reflektere
  over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram når de kommuniserer og samhandler nyansert og presist med flyt og sammenheng muntlig og skriftlig, tilpasset formål, mottaker og situasjon. Videre viser og utvikler de kompetanse når de skaper ulike typer tekster og når de bruker kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å ta i bruk varierte strategier og læringsressurser for å utvikle elevenes leseferdigheter og muntlige og skriftlige ferdigheter. Elevene skal få oppleve at det å prøve seg fram alene og sammen med andre er en del av det å lære et språk. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i engelsk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle leseferdigheter, skriveferdigheter og muntlige og digitale ferdigheter i faget. 

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i engelsk ved avslutningen av opplæringen etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette én standpunktkarakter i engelsk basert på elevens samlede kompetanse i faget.