Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • bruke
  egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke
  egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • bruke
  mønstre for uttale i kommunikasjon
 • lytte
  til, forstå
  og bruke
  akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • gjøre rede for
  andres argumentasjon og bruke
  og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner
 • bruke
  kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring
 • bruke
  kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • lese, diskutere og reflektere
  over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese, analysere
  og tolke
  engelskspråklig skjønnlitteratur
 • lese og sammenligne
  ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere
  hvor pålitelige kildene er
 • bruke
  ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • vurdere
  og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
 • beskrive
  sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
 • utforske
  og reflektere
  over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
 • diskutere og reflektere
  over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill

Underveisvurdering

Standpunktvurdering