Kjennetegn på måloppnåelse – engelsk vg1 SF/YF

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i engelsk (ENG01-04) og Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk (ENG02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven forstår, videreformidler og reflekterer på en enkel måte over noe informasjon fra muntlige og skriftlige tekster.Eleven forstår, videreformidler og reflekterer over innhold og informasjon fra ulike typer muntlige og skriftlige tekster.Eleven forstår, videreformidler og reflekterer kritisk over komplekst innhold og informasjon fra ulike typer muntlige og skriftlige tekster.
Eleven uttrykker seg enkelt og forståelig og tilpasser i noen grad språk av generell, akademisk og/eller fagspesifikk art og struktur til formål, mottaker og situasjon i muntlige og skriftlige tekster.Eleven uttrykker seg med klart og variert språk av generell, akademisk og/eller fagspesifikk art og tilpasser kommunikasjonsformen til formål, mottaker og situasjon i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.Eleven uttrykker seg med presist og nyansert språk av generell, akademisk og/eller fagspesifikk art og tilpasser kommunikasjonsformen på en tydelig og sammenhengende måte til formål, mottaker og situasjon i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.
Eleven bruker med veiledning relevant informasjon fra noen engelskspråklige kilder i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir kildene.Eleven bruker relevant informasjon fra forskjellige engelskspråklige kilder hensiktsmessig i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir dem etterrettelig.Eleven bruker relevant informasjon fra engelskspråklige kilder selvstendig og kritisk i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir dem etterrettelig.
Eleven bearbeider med veiledning deler av egne muntlige og skriftlige tekster etter konkrete tilbakemeldinger.Eleven bearbeider egne muntlige og skriftlige tekster etter tilbakemeldinger på en selvstendig måte ut fra kunnskap om språk og faglige vurderinger.Eleven bearbeider egne muntlige og skriftlige tekster etter tilbakemeldinger på en reflektert og kritisk måte, ut fra kunnskap om språk og faglige vurderinger.
Eleven viser noe interkulturell kompetanse i muntlige og/eller skriftlige tekster ved å forklare og reflektere på en enkel måte over språklig og kulturelt mangfold, samfunnsforhold og engelskspråklige kulturelle uttrykksformer.Eleven viser bred interkulturell kompetanse i muntlige og/eller skriftlige tekster ved å forklare og reflektere selvstendig over språklig og kulturelt mangfold, samfunnsforhold og engelskspråklige kulturelle uttrykksformer.Eleven viser bred interkulturell kompetanse i muntlige og/eller skriftlige tekster ved å forklare, se sammenhenger og reflektere kritisk over språklig og kulturelt mangfold, samfunnsforhold og engelskspråklige kulturelle uttrykksformer.