Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske ulike ordbøker og hvordan de kan brukes i språklæring
 • bruke digitale ressurser til å utforske språket og samhandle med andre
 • utforske og bruke det engelske alfabetet og uttalemønstre i varierte lek- sang- og språklæringsaktiviteter
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede tekster
 • bruke noen vanlige småord, høflighetsuttrykk og enkle fraser og setninger for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • delta i samtaler om egne og andres behov, følelser, dagligliv og interesser og bruke samtaleregler
 • oppdage og leke med ord og uttrykk som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
 • identifisere ordklasser i tilpassede tekster
 • følge enkle regler for rettskriving og setningsstruktur
 • lese og forstå tekster med lydrette ord og kjente og ukjente ordbilder
 • lese og forstå betydningen av kjente og ukjente ord, fraser og setninger ut fra sammenhengen i selvvalgte tekster
 • lese og samtale om innhold i ulike typer tekster, inkludert billedbøker
 • skrive enkle tekster som uttrykker tanker og meninger
 • samtale om noen sider ved ulike levemåter, tradisjoner og skikker i den engelskspråklige verden og i Norge
 • tilegne seg ord, fraser og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig litteratur og barnekultur

Underveisvurdering