Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • bruke mønstre for uttale i kommunikasjon
 • lytte til, forstå og bruke fagterminologi muntlig og skriftlig i arbeidssituasjoner
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om yrkesrelevante emner
 • bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring
 • bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese og sammenfatte faglig innhold fra engelskspråklig dokumentasjon
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • skape yrkesrelevante tekster med struktur og sammenheng som beskriver og dokumenterer eget arbeid tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som arbeidsspråk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
 • diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill

Underveisvurdering

Standpunktvurdering