Sensurere eksamen

Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Statsforvalteren har ansvaret for å oppnevne sensorer.

Brukerstøtte

Ved behov for brukerstøtte, ta kontakt med statsforvalteren.

Datoer for eksamener og fellessensur

Retningslinjer og sensorveiledninger

Honorar

Eksamen med lokal sensur

Ved todelt eksamen der del en skal gjennomføres uten hjelpemidler, kan det hende at skolen har sendt del en i posten og lastet opp del to i eksamenstjenesten. Pass på at du har mottatt begge delene!

Plagiatkontroll til eksamen

Hvis du mistenker uselvstendig bruk av kilder i en eksamensbesvarelse, kan plagiatkontrollen avsløre hvilken del av teksten som er gjenkjent enten fra internett eller fra plagiatleverandørens database. Sammen med ditt faglige skjønn som sensor, kan rapporten i noen tilfeller være til hjelp i vurderingen av besvarelsen. Rapporten indikerer i prosent hvor stor andel av teksten som er gjenkjent, i tillegg til at du vil få se kilden til den gjenkjente teksten.

Plagiat ikke er det samme som fusk. Fusk vil si at eleven har kommunisert med andre under eksamen. En plagiatkontroll avslører kun graden av uselvstendighet.

Under eksamen er alle hjelpemidler tillatt. Kandidatene avgjør selv hvordan de ønsker å bruke disse for å besvare oppgaven. Det er kompetansen kandidaten viser i besvarelsen du skal vurdere i henhold til oppgaven og læreplanen.

Om sensorskolering

Statsforvalterne inviterer hver vår alle sensorer til sensorskolering (noen få fag har ikke sensorskolering). Formålet med sensorskoleringer er at sensorene skal oppnå et tolkningsfellesskap som kan være med på å ivareta en mest mulig rettferdig vurdering. Med «tolkningsfellesskap» brukt til sentralt gitt eksamen mener vi en felles forståelse blant sensorene av hva som kreves av elevene til eksamen. Eksamenskarakteren skal ikke være avhengig av hvilke sensorer som har vurdert besvarelsen.

På sensorskoleringene bruker sensorene et utvalg reelle eksamensbesvarelser som utgangspunkt for å diskutere hvilken kompetanse eksamensbesvarelsene viser, og hvilken karakter den enkelte eksamensbesvarelsen skal ha. Tolkningsfellesskapet fra sensorskoleringen legger føringer for karaktersetting av alle eksamensbesvarelsene i faget.