Vurdering av eksamen

Her finner du informasjon om vurdering og sensur av eksamen.

En eksamenskarakter skal være uttrykk for den kompetansen hver enkelt kandidat viser på eksamen. Eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut ifra eksamensformen. Det betyr at det vil variere blant annet ut fra eksamensform, tidsramme og hvordan kompetansemålene er formulert i læreplanen.

Du kan lese "Om faget" som knytter læreplanen til overordnet del av læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020.

Sensur av eksamen

Eksamenskarakteren skal være rettferdig. Vi har laget eksamensveiledninger med vurderingskriterier for å støtte sensorene i deres arbeid. Eksamen vurderes av to sensorer og minst en av sensorene skal alltid være ekstern. Les mer om sensur av eksamen.

Vurderingskriterier for eksamen

Vurderingskriterier for eksamen er ikke det samme som veiledende kjennetegn på måloppnåelse til støtte for underveis- og standpunktvurdering.

Vi bruker begrepet vurderingskriterier i forbindelse med sentralt gitt skriftlig eksamen etter LK20. Vurderingskriteriene er laget med utgangspunkt i læreplanverket og regelverket for karakterer i fag. I rammeverket for sentralt gitt eksamen i fellesfag er vurderingskriterier omtalt som et av tiltakene som kan bidra til å øke påliteligheten til eksamen. Grunnlaget for all vurdering er kompetansemålene i læreplanene.

Vurderingskriteriene for skriftlig eksamen skal:

  • støtte sensorene i arbeidet med å vurdere eksamensbesvarelser i samsvar med kravene til gyldighet (validitet), pålitelighet (reliabilitet) og rettferdighet
  • gi kandidatene tydelig informasjon om hva som er forventet i besvarelsen deres, og blir publisert som del av eksamensveiledningen for faget

Karakteren tar ikke høyde for kompetanse kandidaten har vist i forberedelsen til eksamen.

Forskjellen på standpunkt og eksamen

Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. De to karakterene gir ulike uttrykk for sluttkompetanse, der rammene for karakterene er ulike. Dermed er karakterene heller ikke direkte sammenlignbare.

Eksamenskarakterene utgjør ca. 20 prosent av karakterene på vitnemålet. Det betyr at standpunktkarakterene har størst betydning for inntak til videregående opplæring, opptak til videre studier eller framtidig arbeidsliv.

Regelverk

Sensorer skal fastsette eksamenskarakterer ut fra forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og kapittel 4, forskrift til friskoleloven kapittel 3 og rundskriv om individuell vurdering Udir-2-2020.