Eksamen i utlandet - videregående opplæring

I spesielle tilfeller er det mulig å ta eksamen i utlandet. Det er Statsforvalteren i Agder som behandler søknadene.

Søknadsskjema for eksamen i utlandet

I spesielle tilfeller er det mulig å ta eksamen i utlandet. Hovedregelen er at det ikke er mulig å gå opp i fag som allerede er bestått. Ordningen gjelder i utgangspunktet bare ved sentralt gitt skriftlig eksamen, men etter avtale med en videregående skole i Norge kan det unntaksvis være mulig å gå opp til lokalt gitt skriftlig eksamen. Muntlig eksamen, praktisk eksamen og muntlig-praktisk eksamen kan ikke avlegges i utlandet.

De som kan søke om å få avlegge eksamen i utlandet er

 • elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, og privatister med rett til utsatt eksamen
 • nordmenn som bor fast i utlandet
 • militært personell stasjonert i utlandet
 • elever som representerer Norge på et høyt nivå i internasjonale arrangementer innen idrett og annen kultur (for eksempel EM i fotball mv)

Søknaden kan bli avslått dersom­

 • begrunnelsen ikke tilsier at det er nødvendig å gå opp til eksamen i utlandet
 • arrangørstedet er uakseptabelt
 • postgangen til landet det gjelder er for sen eller usikker
 • det er for stor tidsforskjell i forhold til Norge
 • søknaden kommer for sent i forhold til fristen

Framgangsmåte

Eksamen skal avvikles på samme tidspunkt som eksamen i Norge. Eksaminanden må først kontakte en mulig instans i utlandet som kan avvikle eksamen på eksamensdagen. Dette eksamensstedet må på forhånd skriftlig si seg villig til å avvikle eksamen.

Eksamensstedet må være en norsk (ev. nordisk) offentlig instans eller liknende. Eksamen kan avlegges ved norsk ambassade eller konsulat eller en norsk grunnskole eller videregående skole. Militære ledere, skipssjefer og NORADs stedlige representanter kan også godkjennes som lokale eksamensansvarlige. Ingen av de ovenfor nevnte har plikt til å arrangere eksamen.

Eksaminanden må melde seg opp i det aktuelle faget (fagene) til en norsk videregående skole innen den vanlige oppmeldingsfristen. Samtidig må eksaminanden søke om å få avlegge eksamen i utlandet. l søknaden må det spesifiseres når, hvor og i hvilke fag en ønsker å gå opp i. Søknaden må begrunnes. Skriftlig bekreftelse fra det utenlandske eksamensstedet må legges ved søknaden. Bekreftelsen må inneholde fullstendige opplysninger om det utenlandske eksamensstedet (navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og navn på kontaktperson).

Den norske videregående skolen som eleven/privatisten melder seg opp ved står som formell arrangør. I utgangspunktet bør dette være den norske skolen som eksaminanden tidligere har hatt kontakt med som elev eller privatist. Fylkeskommunen bestemmer hvilken skole/skoler som står som formell arrangør ved eksamen i utlandet i sitt fylke.

Skolen sender søknaden fra eleven/privatisten til

Statsforvalteren i Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no

Skolen må melde eksaminanden opp til eksamen til Statsforvalteren i eget fylke sammen med de ordinære oppmeldingene.

Søknadsskjema for eksamen i utlandet

Prøveavgift og gebyr

Privatister betaler ordinær prøveavgift på vanlig måte. Dersom søknaden blir avslått, og det ikke er aktuelt å gå opp til eksamen i Norge fordi eksaminanden oppholder seg i utlandet, kan eventuell prøveavgift refunderes.

Fylkeskommunen kan bestemme at det i tillegg skal betales et eget gebyr for administrasjon av eksamen i utlandet. Innbetalt gebyr må dokumenteres overfor den videregående skolen i Norge en har meldt seg opp ved.

Eventuelle merutgifter i forbindelse med eksamen skal dekkes slik eksamensstedet i utlandet bestemmer (betaling for tilsyn, porto o.l.). Det samme gjelder eventuelt depositum direkte til eksamensstedet.

Dersom søknaden blir godkjent, sender Utdanningsdirektoratet eksamensoppgaven/e direkte til den utenlandske arrangøren i god tid før eksamen.

Utdanningsdirektoratet er ikke ansvarlig for oppgaver eller eksamenssvar som blir borte eller forsinket, uansett årsak.

Den videregående skolen i Norge som står som arrangør av eksamen sender den utenlandske arrangøren

 • en orientering om hvordan eksamen skal avvikles
 • svarark og kladdeark til bruk under eksamen
 • innerkonvolutter som eksamenssvarene skal legges i når de skal sendes til sensur
 • opplysninger om hvor eksamenssvarene skal sendes til sensur (dette kan eventuelt ettersendes dersom skolen ikke har mottatt disse opplysningene).

Dette må gjøres i god tid før Utdanningsdirektoratet sender oppgavene til eksamensstedet.

Skolen må også orientere 1. sensor om eksamen i utlandet, slik at hun/han er forberedt på at eksamenssvaret kan komme noe senere enn andre svar.

Spørsmål om eksamen i utlandet skal rettes tjenestevei. De videregående skolene orienterer elever og eventuelle foreldre. Fylkeskommunen avgjør hvor privatister skal henvende seg innen fylket.