Eksamen i utlandet - videregående opplæring

I spesielle tilfeller er det mulig å ta eksamen i utlandet. Det er Statsforvalteren i Agder som behandler søknadene.

Søknadsskjema for eksamen i utlandet

Hovedregelen er at det ikke er mulig å gå opp i fag som allerede er bestått. Ordningen gjelder i utgangspunktet bare ved sentralt gitt skriftlig eksamen, men etter avtale med en videregående skole i Norge kan det unntaksvis være mulig å gå opp til lokalt gitt skriftlig eksamen. Muntlig eksamen, praktisk eksamen og muntlig-praktisk eksamen kan ikke avlegges i utlandet.

De som kan søke om å ta eksamen i utlandet er

  • elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, og privatister med rett til utsatt eksamen
  • nordmenn som bor fast i utlandet
  • militært personell stasjonert i utlandet
  • elever som representerer Norge på et høyt nivå i internasjonale arrangementer innen idrett og annen kultur (for eksempel EM i fotball mv.)

Søknaden kan bli avslått dersom­

  • begrunnelsen ikke tilsier at det er nødvendig å gå opp til eksamen i utlandet
  • arrangørstedet er uakseptabelt
  • det er for stor tidsforskjell i forhold til Norge
  • søknaden kommer for sent i forhold til fristen

Framgangsmåte

Eksamen skal avvikles på samme tidspunkt som eksamen i Norge. Kandidaten må først kontakte en mulig instans i utlandet som kan avvikle eksamen på eksamensdagen. Dette eksamensstedet må på forhånd skriftlig si seg villig til å avvikle eksamen.

Eksamensstedet må være en norsk (ev. nordisk) offentlig instans eller liknende. Eksamen kan avlegges ved norsk ambassade eller konsulat eller en norsk grunnskole eller videregående skole. Militære ledere, skipssjefer og NORADs stedlige representanter kan også godkjennes som lokale eksamensansvarlige. Ingen av de ovenfor nevnte har plikt til å arrangere eksamen.

Kandidaten må melde seg opp i det aktuelle faget (fagene) til en norsk videregående skole innen den vanlige oppmeldingsfristen. Samtidig må kandidaten søke om å få avlegge eksamen i utlandet. l søknaden må det spesifiseres når, hvor og i hvilke fag en ønsker å gå opp i. Søknaden må begrunnes. Skriftlig bekreftelse fra det utenlandske eksamensstedet må legges ved søknaden. Bekreftelsen må inneholde fullstendige opplysninger om det utenlandske eksamensstedet (navn, adresse, telefonnummer, e-post og navn på kontaktperson).

Den norske videregående skolen som kandidaten melder seg opp ved står som formell arrangør. I utgangspunktet bør dette være den norske skolen som kandidaten tidligere har hatt kontakt med som elev eller privatist. Fylkeskommunen bestemmer hvilken skole/skoler som står som formell arrangør ved eksamen i utlandet i sitt fylke.

Skolen sender kandidatens søknad til Statsforvalteren i Agder.

Skolen må melde kandidaten opp til eksamen til Statsforvalteren i eget fylke sammen med de ordinære påmeldingene.

Søknadsskjema for eksamen i utlandet

Prøveavgift og gebyr

Privatister betaler ordinær prøveavgift på vanlig måte. Dersom søknaden blir avslått, og det ikke er aktuelt å gå opp til eksamen i Norge fordi kandidaten oppholder seg i utlandet, kan eventuell prøveavgift refunderes.

Fylkeskommunen kan bestemme at det i tillegg skal betales et eget gebyr for administrasjon av eksamen i utlandet. Innbetalt gebyr må dokumenteres overfor den videregående skolen i Norge kandidaten har meldt seg opp ved.

Eventuelle merutgifter i forbindelse med eksamen skal dekkes slik eksamensstedet i utlandet bestemmer (betaling for tilsyn, materiell o.l.). Det samme gjelder eventuelt depositum direkte til eksamensstedet.

Dersom søknaden blir godkjent får kandidaten tilgang til eksamen digitalt på eksamensdagen i eksamenssystemet. Ved en todelt eksamen skal eksamenslokalet og den ansvarlige skolen i Norge avtale det praktiske seg imellom.

Utdanningsdirektoratet er ikke ansvarlig for oppgaver eller eksamenssvar som blir borte eller forsinket, uansett årsak.
 
Den videregående skolen i Norge som står som arrangør av eksamen orienterer den utenlandske arrangøren om hvordan eksamen skal avvikles. Dette må gjøres i god tid før eksamen.

Spørsmål om eksamen i utlandet skal rettes tjenestevei. De videregående skolene orienterer elever og eventuelle foreldre. Fylkeskommunen avgjør hvor privatister skal henvende seg innen fylket.