Kjennetegn på måloppnåelse – KRLE 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i KRLE (RLE01-03) og Læreplan i KRLE samisk (RLE02-03). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven anvender deler av faglig innhold og beskriver noen faglige fenomener fra kristendom, andre religioner, livssyn og etikk ved bruk av enkelte fagbegreper.Eleven anvender sentralt faglig innhold fra kristendom, andre religioner, livssyn og etikk og bruker fagbegreper i faglige framstillinger.Eleven anvender et bredt utvalg av sentralt faglig innhold fra kristendom, andre religioner, livssyn og etikk og bruker fagbegreper presist i faglige framstillinger.
Eleven velger, bruker og gjengir informasjon fra kilder, og bruker enkelte metoder i faget.Eleven velger, bruker og gjengir selvstendig informasjon fra ulike kilder og vurderer og bruker varierte metoder i faget.Eleven velger, bruker, gjengir og sammenstiller informasjon fra ulike kilder selvstendig og vurderer, bruker og reflekterer over varierte og komplekse metoder i faget.
Eleven beskriver og sammenligner noen ulike måter å nærme seg eksistensielle spørsmål og svar.Eleven beskriver likheter og forskjeller mellom ulike måter å nærme seg eksistensielle spørsmål og svar.Eleven beskriver forskjellige måter å nærme seg og forstå eksistensielle spørsmål og svar og reflekterer over fordeler og ulemper ved de ulike tilnærmingsmåtene.
Eleven gjengir og viser forståelse av andres ståsteder og perspektiver.Eleven gjengir og forklarer andres ståsteder og perspektiver.Eleven gjengir og reflekterer kritisk og selvstendig over andres ståsteder og perspektiver.
Eleven identifiserer etiske dilemmaer og viser kjennskap til etiske modeller og filosofiske tenkemåter.Eleven identifiserer etiske dilemmaer og bruker etiske modeller og filosofiske tenkemåter som redskaper i faget.Elevene identifiserer et mangfold av etiske dilemmaer og bruker ulike etiske modeller og filosofiske tenkemåter som redskaper i faget.