Kompetansemål og vurderingKRLE (RLE01‑03)

Ikke gyldig for 10. trinn før 1.8.2021

Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 10. trinn før 1.8.2021. Frem til 1.8.2021 er det forrige versjon av læreplanen som gjelder.

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske
  og
  presentere
  sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
 • utforske
  og
  drøfte
  hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • undersøke og
  presentere
  sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn
 • utforske
  og
  presentere
  religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
 • gjøre rede for
  og
  reflektere
  over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner
 • bruke
  og
  drøfte
  fagbegreper om religioner og livssyn
 • sammenligne
  og
  vurdere
  kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • gjøre rede for
  og
  reflektere
  over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
 • utforske
  og
  presentere
  hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • utforske
  og
  sammenligne
  etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
 • utforske
  etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og
  anvende
  ideene til å
  drøfte
  aktuelle etiske spørsmål
 • utforske
  andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere
  over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og
  drøfte
  etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
 • identifisere og
  drøfte
  aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i KRLE på 8., 9. og 10. trinn når de undersøker og forstår religioner og livssyn og reflekterer over eksistensielle og etiske spørsmål. Elevene viser og utvikler også kompetanse når de anvender kunnskaper om religioner, livssyn og etikk i kjente og ukjente sammenhenger. Videre viser og utvikler de kompetanse når de bruker kilder på en kritisk måte, gjør rede for ulike standpunkter og reflekterer over spørsmål som det er stor uenighet om. Til sist viser og utvikler de kompetanse når de bruker og drøfter faglige begreper. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, skriftlige, praktiske og digitale måter å arbeide med KRLE på. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i KRLE. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kunnskap om og forståelse for kristendom, andre religioner, livssyn, etikk og filosofi.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i KRLE ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i KRLE basert på kompetansen eleven har vist når eleven har brukt kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon.