Kompetansemål og vurderingKRLE (RLE01‑03)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske
  og
  beskrive
  hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
 • samtale om og
  presentere
  sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon
 • samtale om og
  presentere
  sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner
 • sammenligne
  og
  presentere
  ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
 • samtale om og
  presentere
  estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn
 • bruke
  enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
 • skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • beskrive
  og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
 • samarbeide
  med andre i filosofisk samtale
 • identifisere og
  reflektere
  over etiske spørsmål
 • utforske
  og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i KRLE på 1.–4. trinn når de formidler kunnskap om religioner og livssyn fra nærmiljøet og omverdenen. Elevene viser og utvikler også kompetanse i KRLE når de undrer seg over og utforsker etiske og filosofiske spørsmål sammen med andre. Videre viser og utvikler de kompetanse ved å ta i bruk enkle fagbegreper.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, skriftlige, estetiske, praktiske, lekpregede og digitale måter å arbeide med KRLE-faget på. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i KRLE. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kunnskap om kristendom, andre religioner, livssyn og etikk.