Kompetansemål og vurderingKRLE (RLE01‑03)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske
  og
  beskrive
  hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
 • samtale om og
  presentere
  sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon
 • samtale om og
  presentere
  sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner
 • sammenligne
  og
  presentere
  ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
 • samtale om og
  presentere
  estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn
 • bruke
  enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
 • skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • beskrive
  og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
 • samarbeide
  med andre i filosofisk samtale
 • identifisere og
  reflektere
  over etiske spørsmål
 • utforske
  og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Underveisvurdering