Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – kunst og håndverk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i kunst og håndverk (KHV01-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakteren 2Karakteren 4Karakteren 6
Eleven utfører i noen grad teknikker og bruker verktøy og materialer på en delvis trygg og miljøbevisst måte Eleven utfører teknikker hensiktsmessig og bruker verktøy og materialer på en trygg og miljøbevisst måte Eleven utfører teknikker med høy grad av presisjon og tilpasser bruk av verktøy og materialer på en sikker, funksjonell og miljøbevisst måte
Eleven bruker visuelle virkemidler i skapende prosesser fra kulturelle referanser Eleven bruker relevante visuelle virkemidler i skapende prosesser fra ulike kulturelle referanser Eleven tolker, utforsker og kombinerer relevante visuelle virkemidler i skapende prosesser fra et bredt utvalg kulturelle referanser
Eleven prøver seg frem i teknikker og visuelle uttrykk Eleven utforsker muligheter i teknikker og visuelle uttrykk og tilpasser til ønsket formål Eleven utforsker en bredde av muligheter i teknikker og visuelle uttrykk og tilpasser til ulike formål og kontekster
Eleven lager skisse eller arbeidstegning som synliggjør noe av formen Eleven lager skisser som synliggjør ideer og arbeidstegninger som forklarer form og tekniske løsninger Eleven bruker varierte skisseteknikker for å utforske og synliggjøre ideer. Lager arbeidstegninger som forklarer form og tekniske løsninger på en detaljert og hensiktsmessig måte
Eleven beskriver funksjon, holdbarhet og estetisk uttrykk med enkle karakteristikker Eleven forklarer funksjon, holdbarhet og estetisk uttrykk, og nevner eksempler på hvordan visuell og materiell kultur bidrar til å forme identitet, hverdagsliv og samfunnsutvikling Eleven vurderer funksjon, holdbarhet og estetisk uttrykk, og reflekterer over hvordan visuell og materiell kultur bidrar til å forme identitet, hverdagsliv og samfunnsutvikling

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!