Kompetansemål og vurderingKunst og håndverk (KHV01‑02)

Ikke gyldig for 10. trinn før 1.8.2021

Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 10. trinn før 1.8.2021. Frem til 1.8.2021 er det forrige versjon av læreplanen som gjelder.

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10.trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske
  muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer.
 • vurdere
  materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og
  bruke
  ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
 • utvikle
  løsninger gjennom en stegvis designprosess og
  vurdere
  holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • utforske
  hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • analysere
  hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
 • reflektere
  kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk,
  utforske
  muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og
  presentere
  valg fra idé til ferdig resultat

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 8., 9. og 10. trinn når de bruker ulike kreative strategier og praktisk problemløsing i arbeid med visualisering, ulike materialer og digitale verktøy. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer over miljøbevisst forbruk, visuelle virkemidler, kulturelle referanser og håndverkskvalitet. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgaver i verkstedene og ved at elevene får belyse utfordringer i samtiden gjennom skapende prosesser.  Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i kunst og håndverk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling når det gjelder både prosess og produkt. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i praktisk problemløsning, kreative prosesser, visuell kommunikasjon og refleksjon over visuell og materiell kultur. 

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i kunst og håndverk ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i kunst og håndverk basert på elevens håndverksferdigheter i ulike materialer, bruk av kreative strategier og kompetanse i å visualisere ideer. Karakteren skal også være basert på hvordan eleven reflekterer over estetiske uttrykk, kulturelle referanser, funksjon og holdbarhet i egne og andres arbeider.