Kompetansemål og vurderingKunst og håndverk (KHV01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke
  ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og
  vurdere
  funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner
 • bruke
  ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • bruke
  digitale verktøy til å
  planlegge
  og
  presentere
  prosesser og produkter
 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og
  bruke
  symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
 • analysere
  visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
 • beskrive
  mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv
 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier
 • bruke
  programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 5., 6. og 7. trinn når de bruker ulike kreative strategier for å skape visuelle uttrykk og funksjonelle løsninger. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer over visuelle virkemidler, kulturelle referanser, håndverkskvalitet og miljøbelastning.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgaver i verkstedene og ved at elevene får komme med forslag til endringer i forbruk og visuelle omgivelser. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i kunst og håndverk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere, når det gjelder både prosess og produkt. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i kreative prosesser, miljøbevisst forbruk, håndverk, visuell kommunikasjon og vurdering.