Kjennetegn på måloppnåelse – samfunnskunnskap vg1 /vg2

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i samfunnskunnskap (SAK1-01) og Læreplan i samfunnskunnskap samisk (SAK02-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Kjennetegnene er på både bokmål og nynorsk.

Bokmål

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven indentifiserer forhold som påvirker individ og samfunn ut fra gitte perspektiver.Eleven identifiserer forhold som former og påvirker individ og samfunn ut fra ulike perspektiver og nivå.Eleven identifiserer forhold som former og påvirker individ og samfunn og ser sammenhenger ut fra ulike perspektiver og nivå.
Eleven identifiserer enkelte sammenhenger og årsaks- og virkningsforhold i samfunnet.Eleven identifiserer og forklarer flere sammenhenger og årsaks- og virkningsforhold i samfunnet.Eleven identifiserer og begrunner sammenhenger og årsak- og virkningsforhold i samfunnet.
Eleven identifiserer ulike meninger og måter å være en del av et fellesskap på.Eleven identifiserer ulike meninger og bakgrunnen for disse, og måter å være en del av et fellesskap på.Eleven identifiserer ulike meninger og bakgrunnen for disse og reflekterer over måter å være en del av et fellesskap på.
Eleven bruker metoder og kilder for å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglige tema/problemstillinger.Eleven bruker metoder og kilder selvstendig for å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglige tema/problemstillinger.Eleven bruker metoder og kilder selvstendig til å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglige tema/problemstillinger på en objektiv måte.

Nynorsk

Låg kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven identifiserer forhold som påverkar individ og samfunn, ut frå gitte perspektiv.Eleven identifiserer forhold som formar og påverkar individ og samfunn, ut frå ulike perspektiv og nivå.Eleven identifiserer forhold som formar og påverkar individ og samfunn, og ser samanhengar ut frå ulike perspektiv og nivå.
Eleven identifiserer enkelte samanhengar og årsaks–verknads-forhold i samfunnet.Eleven identifiserer og forklarer fleire samanhengar og årsaks–verknads-forhold i samfunnet.Eleven identifiserer og grunngir samanhengar og årsaks–verknads-forhold i samfunnet.
Eleven identifiserer ulike meiningar og måtar å vere ein del av eit fellesskap på.Eleven identifiserer ulike meiningar og bakgrunnen for dei, og måtar å vere ein del av eit fellesskap på.Eleven identifiserer ulike meiningar og bakgrunnen for dei og reflekterer over måtar å vere ein del av eit fellesskap på.
Eleven bruker metodar og kjelder for å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglege tema/problemstillingar.Eleven bruker metodar og kjelder sjølvstendig for å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglege tema/problemstillingar.Eleven bruker metodar og kjelder sjølvstendig til å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglege tema/problemstillingar på ein objektiv måte.