Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – samfunnskunnskap Vg1/Vg2

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i samfunnskunnskap (SAK1-01) og læreplan i samfunnskunnskap samisk (SAK02-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakteren 2Karakteren 4Karakteren 6
Eleven belyser enkelte samfunnsforhold ut fra gitte perspektiver og nivå Eleven belyser samfunnsforhold ut fra ulike gitte perspektiver og nivå Eleven belyser samfunnsforhold ut fra ulike perspektiver og nivå
Eleven forklarer enkelte sammenhenger og årsaks- og virkningsforhold i samfunnet Eleven forklarer sammenhenger og årsaks- og virkningsforhold i samfunnet Eleven forklarer, begrunner og problematiserer sammenhenger og årsak- og virkningsforhold i samfunnet
Eleven gir noen eksempler på hva som kan forme og påvirke eget og andres liv Eleven gir eksempler på og forklarer hva som kan forme og påvirker eget og andres liv Eleven forklarer og begrunner hva som former og påvirker eget og andres liv
Eleven beskriver egen rolle i utviklingen av samfunn/samfunnsutvikling Eleven begrunner egen rolle i utviklingen av samfunn/samfunnsutvikling Eleven begrunner og problematiserer egen rolle i utviklingen av samfunn/samfunnsutvikling
Eleven bruker metoder og kilder for å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglige problemstillinger Eleven bruker relevante metoder og kilder for å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglige problemstillinger Eleven bruker relevante metoder og kilder på en selvstendig og kritisk måte til å undersøke og sette seg inn i samfunnsfaglige problemstillinger

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!