Kjennetegn på måloppnåelse – norsk tegnspråk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i norsk tegnspråk (NOR04-05) De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Samhandling og tekstskaping

Kjennetegnene står i tre tabeller som må ses i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som elevene kan vise både i samhandling (tilsvarer muntlig) og i tekstskaping (tilsvarer skriftlig). Denne må sees i sammenheng med tabellene for samhandling og tekstskaping som står lenger ned på siden. Bruk alltid kjennetegnene sammen med læreplanen.

Samhandling og tekstskaping
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over noen faglige emner på en enkel måte.                              Eleven utforsker, gjør rede
for og reflekterer over faglige emner.
Eleven utforsker, gjør rede for
og reflekterer selvstendig over faglige emner.
Eleven bruker enkelte fagbegreper om tegnspråktekster, faglige emner og tegnspråk.Eleven bruker fagspråk om tegnspråktekster, faglige emner og tegnspråk.Eleven bruker presist fagspråk om tegnspråktekster, faglige emner og tegnspråk.
Eleven beskriver innhold og noen virkemidler i tegnspråktekster og plasserer tekster i en kontekst.Eleven analyserer og grunngir sin forståelse av tegnspråktekster. Eleven gir eksempler på tegnspråklige virkemidler og beskriver forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven analyserer og tolker tegnspråktekster. Eleven reflekterer over tegnspråklige virkemidler og forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven eksperimenterer med noen uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter, varierer og tilpasser tegnspråket til sjanger, formål, mottaker og medium.
Eleven bruker kilder for å skape tegnspråktekster i ulike sjangre og for ulike formål. Eleven skiller mellom egen og andres tekst og oppgir kilder.

Eleven velger og bruker hensiktsmessige kilder for å skape tegnspråktekster i ulike sjangre og for ulike formål. Eleven viser hva 
som er sitater og oppgir kilder på en etterrettelig måte.

Eleven bruker og vurderer kilder kritisk for å skape tegnspråktekster i ulike sjangre og for ulike formål. Eleven markerer sitater hensiktsmessig og oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte.
Tekstskaping (tilsvarer skriftlig)
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven produserer tegnspråktekster med en viss tematisk sammenheng og struktur. Eleven bruker noen setningsmarkører og manuelle komponenter.Eleven produserer tegnspråktekster med tematisk sammenheng og formålstjenlig struktur. Eleven bruker setningsmarkører og manuelle komponenter på en god måte.Eleven produserer tegnspråktekster med klar tematisk sammenheng og formålstjenlig struktur. Eleven bruker hensiktsmessige setningsmarkører og manuelle komponenter.
Eleven mestrer sentrale regler for tegndanning og har et enkelt tegnforråd.Eleven mestrer hovedregler for tegndanning, har et relevant tegnforråd og uttrykker seg stort sett hensiktsmessig.Eleven mestrer i hovedtrekk tegndanning, har et variert tegnforråd og uttrykker seg hensiktsmessig.

Samhandling (tilsvarer muntlig)
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven kommuniserer og begrunner egne oppfatninger og meninger i samtaler og diskusjoner om faglige emner. Eleven kommuniserer klart og underbygger egne oppfatninger og meninger i samtaler og diskusjoner om faglige emner. Eleven kommuniserer klart og tydelig og argumenterer saklig i samtaler og diskusjoner om faglige emner.