Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – matematikk 2P, fellesfag

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i matematikk 2P (MAT05-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakter 2Karakter 4Karakter 6
Eleven utforsker, oppdager og presenterer noen matematiske strukturer og sammenhenger (generalisering) Eleven viser i noe grad kreativitet og refleksjon i å utforske, oppdage og presentere matematiske strukturer og sammenhenger (generalisering) Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske, oppdage og presentere matematiske strukturer og sammenhenger (generalisering)
Eleven formulerer, tolker og løser enkle matematiske problemer ved å bruke problemløsingsstrategier  Eleven formulerer, tolker, deler opp og løser matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv ved å bruke hensiktsmessige problemløsningsstrategier  Eleven formulerer, tolker, deler opp og løser komplekse matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv ved å vurdere og bruke hensiktsmessige problemløsningsstrategier
Eleven løser enkle problemer ved å bruke ulike hjelpemidler for å løse deler av problemet Eleven løser matematiske problemer ved å velge og bruke hensiktsmessige hjelpemidler for å løse deler av problemet  Eleven løser matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv ved å vurdere, velge og bruke hensiktsmessige hjelpemidler for å løse ulike deler av problemet
Eleven presentere enkelte matematiske resonnementer og løsninger  Eleven presentere matematiske resonnementer og løsninger  Eleven presentere og argumenterer for matematiske resonnementer og løsninger
Eleven bruker enkelte matematiske begreper og symboler når de kommuniserer matematikk  Eleven bruker matematiske begreper og symboler når de kommuniserer matematikk  Eleven bruker hensiktsmessige matematiske begreper og symboler når de kommuniserer matematikk
Eleven veksler mellom ulike representasjoner og bruker noen representasjoner for å uttrykke resultater. Eleven veksler mellom ulike representasjoner og velger hensiktsmessige representasjoner for å uttrykke resultater og enkle sammenhenger  Eleven mestrer mange ulike representasjoner og veksler mellom disse og velger hensiktsmessige representasjoner for å uttrykke resultater og sammenhenger
Eleven bruker et enkelt matematisk språk i argumentasjoner og resonnementer  Eleven bruker et hensiktsmessig matematisk språk i argumentasjoner og resonnementer  Eleven bruker et rikt og hensiktsmessig matematisk språk i argumentasjoner og resonnementer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!