Kjennetegn på måloppnåelse – religion og etikk vg3

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i religion og etikk (REL01-02) og Læreplan i religion og etikk samisk (REL02-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven gjengir og anvender deler av faglig innhold, enkelte fagbegreper og noen eksempler fra religioner og etikk.Eleven velger og anvender faglig innhold, fagbegreper og eksempler fra religioner og etikk, og viser noen faglige sammenhenger.Eleven velger og anvender faglig innhold og fagbegreper fra religioner og etikk, bruker eksempler tilpasset situasjonen og setter dette i faglig sammenheng.
Eleven finner informasjon fra relevante kilder og stiller spørsmål ved kildenes pålitelighet, og bruker metoder i faget.Eleven bruker varierte metoder i faget og informasjon fra relevante kilder og undersøker kildenes pålitelighet, og begrunner metode- og kildevalg.Eleven bruker varierte og komplekse metoder i faget og informasjon fra relevante kilder på en kritisk og selvstendig/reflektert måte, og begrunner metode- og kildevalg.
Eleven beskriver noen ulike måter å nærme seg mening, identitet og virkelighetsbilde på, og forholder seg til uenighet.Eleven beskriver likheter og forskjeller i ulike måter å nærme seg mening, identitet og virkelighetsbilde på, og forholder seg reflektert til uenighet.Eleven beskriver nyansert likheter og forskjeller mellom ulike forståelser av eksistensielle spørsmål og svar, og bruker fagkunnskap til å drøfte/forståspørsmål det er dyp uenighet om.
Eleven gjengir og viser forståelse av anders ståsteder og perspektiver.Eleven gjengir, viser forståelse av og begrunner ulike ståsteder og perspektiver og forklarer mulige årsaker til og konsekvenser av disse.Eleven gjengir, viser forståelse av og begrunner ulike ståsteder og perspektiver og forklarer og reflekterer over mulige årsaker til og konsekvenser av disse på en kritisk og selvstendig måte.
Eleven identifiserer etiske dilemmaer og hvordan etiske modeller og filosofiske tenkemåter kan brukes.Eleven identifisere etiske dilemmaer og moralske spørsmål og bruker noen etiske modeller og filosofiske tenkemåter i drøfting av dem.Elevene identifiserer et mangfold etiske dilemmaer og moralske spørsmål og bruker etiske modeller og filosofiske tenkemåter i selvstendig og nyansert drøfting av dem.