Kompetansemål og vurderingReligion og etikk (REL01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • presentere
  og
  sammenligne
  noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
 • utforske
  og
  drøfte
  hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • gjøre rede for
  og
  analysere
  religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • gjøre rede for
   og 
  drøfte
   aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk
 • utforske
  og
  analysere
  hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • drøfte
  ulike former for religions- og livssynskritikk
 • gjøre rede for
  og
  drøfte
  sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk
 • analysere
  og
  vurdere
   ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk
 • utforske
  og
  reflektere
  over eksistensielle spørsmål og svar
 • identifisere og
  drøfte
  etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
 • drøfte
  menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
 • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 • utforske
  og
  drøfte
  ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike filosofiske tradisjoner

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i religion og etikk når de bruker fagets metoder og kunnskaper om religioner, livssyn, etikk og filosofi i utforsking av sentrale problemstillinger i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i etikk når de identifiserer og drøfter aktuelle etiske problemstillinger. Videre viser og utvikler elevene kompetanse når de inntar ulike standpunkter, tar andres perspektiv og står i meningsbrytninger på en måte som ivaretar den enkeltes integritet. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved gi elevene mulighet til å formulere faglige problemstillinger og til finne og kritisk bruke fagets metoder og kunnskaper i refleksjon og argumentasjon. Elevene skal få anledning til å arbeide utforskende med religion og etikk, undre seg og reflektere over etiske og filosofiske spørsmål. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i religion og etikk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i religion og etikk.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i religion og etikk ved avslutningen av opplæringen etter Vg3. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i religion og etikk basert på kompetansen elevene har vist når eleven har brukt kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon.