Religion og etikk (REL01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
 • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • gjøre rede for og analysere religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk
 • utforske og analysere hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • drøfte ulike former for religions- og livssynskritikk
 • gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk
 • analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk
 • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
 • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 • utforske og drøfte ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike filosofiske tradisjoner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering