Religion og etikk (REL01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • presentere
  og sammenligne
  noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
 • utforske
  og drøfte
  hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • gjøre rede for
  og analysere
  religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • gjøre rede for
   og drøfte
   aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk
 • utforske
  og analysere
  hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • drøfte
  ulike former for religions- og livssynskritikk
 • gjøre rede for
  og drøfte
  sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk
 • analysere
  og vurdere
   ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk
 • utforske
  og reflektere
  over eksistensielle spørsmål og svar
 • identifisere og drøfte
  etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
 • drøfte
  menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
 • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 • utforske
  og drøfte
  ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike filosofiske tradisjoner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering