Grunnleggende ferdigheterReligion og etikk (REL01‑02)

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter i religion og etikk er å gjøre rede for og drøfte faglige emner gjennom presist språk og riktig bruk av fagbegreper. Det innebærer å føre dialog om grunnleggende verdier og eksistensielle spørsmål. Videre innebærer det å håndtere meningsbrytninger om religions-, livssyns- og verdispørsmål på en måte som ivaretar den enkeltes integritet.

Å kunne skrive

Å kunne skrive i religion og etikk er å kunne gjøre rede for og drøfte faglige emner tilpasset ulike oppgaver innen religion, livssyn og etikk. Videre innebærer det å kunne problematisere faglige begreper og temaer, og å kunne bygge opp en helhetlig etisk argumentasjon. Å kunne skrive i religion og etikk innebærer dessuten å kunne bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte.

Å kunne lese

Å kunne lese i religion og etikk er å kunne reflektere over utvalgte religiøse tekster og forstå hvordan ulike måter å tolke slike tekster på henger sammen med religioners indre mangfold. Det innebærer også å kunne vurdere kilder med tanke på relevans, formål og avsender- og mottakerperspektiv. Videre innebærer det å vise utholdenhet i lesing av lengre fagtekster, og å forstå bruken av fagbegreper i disse, og det innebærer å kunne orientere seg i et tekstmangfold.

Å kunne regne

Å kunne regne i religion og etikk er å kunne lese og diskutere statistisk materiale som omhandler religioner, livssyn og etikk og å vurdere hvilken relevans dette har for å forstå religioners og livssyns plass i samfunnet.

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter i religion og etikk er å finne fram til og reflektere over hvordan digitale arenaer blir brukt til informasjon og påvirkning innen religions- og livssynsfeltet. Det innebærer også å finne, tolke og vurdere ulike kilder i arbeidet med fagstoff om religion, livssyn og etikk. Videre innebærer det å ha kunnskap om og forståelse av etiske sider ved digital kommunikasjon. Til sist innebærer ferdigheten å kunne håndtere problemstillinger knyttet til egen og andres digitale identitet.