Kjennetegn på måloppnåelse – norsk vg3 SF – vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk (NOR01-06). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Skriftlig og muntlig

Kjennetegnene står i tre tabeller som må sees i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som elevene kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må sees i sammenheng med tabellen for muntlig og tabellen for skriftlig som står lenger ned på siden. 

Skriftlig og muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer over faglige emner på en enkel måte. Eleven bruker noe fagkunnskap i kjente og til dels nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer over ulike faglige emner. Eleven bruker fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for, presenterer og reflekterer selvstendig over ulike faglige emner og viser faglig oversikt. Eleven bruker bred fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.
Eleven presenterer enkle tolkinger og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen forståelse med enkle refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenter tolkinger og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen tekstforståelse med analyser og refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenter tolkinger og sammenligninger av tekster og underbygger sin egen tekstforståelse med grundige analyser og selvstendige refleksjoner over forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven bruker til en viss grad relevant fagspråk og retoriske ferdigheter og uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger og formål.Eleven bruker relevant fagspråk og retoriske ferdigheter og uttrykker seg på måter som er godt tilpasset ulike sjangre og formål.Eleven bruker relevant og presist fagspråk og retoriske ferdigheter og varierer språk og uttrykksmåter selvstendig og kreativt, godt tilpasset ulike sjangre og formål.
Eleven orienterer seg i noe faglitteratur, velger relevant innhold og bruker til en viss grad informasjon fra flere kilder. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.Eleven orienterer seg i faglitteratur fra ulike kilder, velger relevant innhold og bruker relevant informasjon fra ulike kilder. Eleven oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte.Eleven orienterer seg i faglitteratur fra ulike kilder, vurderer relevans og troverdighet kritisk og kombinerer relevant informasjon fra ulike kilder. Eleven oppgir kilder på en nøyaktig og etterrettelig måte.
Eleven gjør endringer i egne tekster etter tilbakemeldinger.Eleven bearbeider egne tekster etter tilbakemeldinger og ut fra kunnskap om språk og tekst.Eleven videreutvikler egne tekster etter tilbakemeldinger, ut fra kunnskap om språk og tekst og faglige vurderinger.
Skriftlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven skriver tekster i fagets sjangre med en viss struktur og tematisk sammenheng, og stort sett formålstjenlig syntaks og tekstbinding. Eleven har et relevant ordforråd og mestrer sentrale regler for rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster i fagets sjangre med hensiktsmessig struktur og god tematisk sammenheng, variert syntaks og god tekstbinding. Eleven har et variert ordforråd og mestrer i hovedtrekk rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster i fagets sjangre med hensiktsmessig struktur, klar tematisk sammenheng, formålstjenlig og variert syntaks og god tekstbinding. Eleven formulerer seg klart og presist, med nyansert ordforråd, og har gjennomgående korrekt rettskriving og tegnsetting.
Eleven mestrer stort sett formverket og uttrykker seg stort sett klart og hensiktsmessig på hovedmålet sitt.Eleven mestrer formverket og uttrykker seg klart og hensiktsmessig på hovedmålet sitt.Eleven mestrer formverket og uttrykker seg variert, nyansert og hensiktsmessig på hovedmålet sitt.
Eleven mestrer hovedformene i formverket og uttrykker seg stort sett klart og forståelig på sidemålet sitt.Eleven mestrer stort sett formverket og uttrykker seg klart og stort sett hensiktsmessig på sidemålet sitt.Eleven mestrer i hovedtrekk formverket og uttrykker seg klart og hensiktsmessig på sidemålet sitt.

Muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven begrunner stort sett egne meninger og bruker enkelte retoriske ferdigheter i muntlige presentasjoner, utforskende samtaler og diskusjoner om faglige emner.Eleven argumenterer saklig og bruker retoriske ferdigheter i muntlige presentasjoner, utforskende samtaler og diskusjoner om faglige emner.Eleven argumenterer saklig, bruker relevante retoriske ferdigheter og presenterer sammenhengende resonnementer i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner om faglige emner.
Eleven lytter og stiller noen oppklarende spørsmål i faglige samtaler.Eleven lytter og stiller utdypende og oppklarende spørsmål i faglige samtaler.Eleven lytter og driver faglige samtaler framover med relevante innspill.