Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne
  dem med tekster fra nyere tid
 • lese og tolke
  tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte
  hvordan de er relevante i dag
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne
  med tekster fra nyere tid
 • reflektere
  over sakprosatekster og gjøre rede for
  den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke
  tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle
  egne tekster
 • bruke
  fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
 • bruke
  fagspråk til å beskrive
  særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt
 • gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • analysere
  og tolke
  romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere
  over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevens egen samtid
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
 • skrive litterære tolkninger og sammenlikninger
 • analysere
  uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere
  samspillet mellom dem
 • bruke
  fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere
  kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
 • gjøre rede for
  endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere
  over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering