Kompetansemål og vurderingNorsk (NOR01‑06)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter
 • lese tekster med flyt og forståelse og
  bruke
  lesestrategier målrettet for å lære
 • utforske
  og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser
 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • beskrive
  , fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og
  bruke
  språket på kreative måter
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
 • bruke
  komma og andre skilletegn i tekster
 • bruke
  fagspråk om setningsoppbygning og bøying av verb, substantiv og adjektiv i samtaler om språk og om egne og andres tekster
 • reflektere
  over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
 • sammenligne
  ord og uttrykk i norsk og andre språk
 • utforske
  og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet
 • utforske
  forskjeller og likheter mellom skriving på hovedmål og sidemål

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 3. og 4. trinn når de leser med flyt og forståelse og bruker fagspråk i samtaler om språk og tekster. De viser og utvikler også kompetanse når de utforsker faglig innhold, og når de uttrykker seg i muntlige, skriftlige og sammensatte tekster.  

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved at elevene får lære gjennom å være i bevegelse, leke, undre seg og bruke sansene sine. Læreren skal legge til rette for at elevene lærer gjennom å få prøve seg fram og bruke kreativitet og fantasi i arbeidet med å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter. Videre skal læreren legge til rette for at elevene utvikler kompetanse gjennom praktisk arbeid, samtaler og meningsutvekslinger. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i norsk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i faget.