Vi har utviklet et digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

Kartleggingsverktøyet er laget som en støtte til lærere for å finne ut

  • om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring
  • hvilken norskopplæring eleven trenger
  • når eleven er klar for å gå over til ordinær opplæring

Den som kartlegger bør ha kompetanse i norsk som andrespråk.

Hvorfor kartlegge?

Elever med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett på særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig opplæring.

Målet med særskilt språkopplæring er at andrespråkselevene skal kunne delta faglig og sosialt, både i opplæringen, skolehverdagen og samfunnet. For å få til dette må de tilegne seg et bredt sett av språklige ferdigheter, utvikle gode språklæringsstrategier og bli i stand til å reflektere over språk og språkbruk.

Innhold i kartleggingsverktøyet

Kartleggingsverktøyet består av:

  • samtaleguider for oppstartsamtaler
  • kartlegging innenfor fem ferdighetsområder

For å finne ut hva slags norskopplæring eleven trenger må læreren bruke informasjonen som kommer fram gjennom oppstartssamtalene sammen med resultatet fra kartleggingen av ferdighetsområdene. 

Kartleggingsverktøyet inneholder også utfyllende veiledningsmateriell.

Samtaleguider for oppstartsamtaler

I kartleggingsverktøyet finner dere samtaleguider for oppstartsamtaler med minoritetsspråklige skolestartere og med nyankomne minoritetsspråklige elever på alle årstrinn. Ved hjelp av samtaleguidene skal den som kartlegger samle relevant informasjon om eleven. Dette innebærer blant annet en kartlegging av elevens samlede språkbakgrunn og språkferdigheter.

Av og til kan informasjonen som framkommer gjennom oppstartsamtalen være nok til å fatte et vedtak om særskilt språkopplæring. Andre ganger må samtalen følges opp med kartlegging av norskferdigheter for å finne ut hva slags norskopplæring eleven trenger.

Aldersdifferensiert kartlegging innenfor fem ferdighetsområder

Kartleggingen av norskferdigheter er strukturert i fem ferdighetsområder:

  • lesing
  • skriving
  • ordforråd
  • muntlig kommunikasjon
  • uttale

Disse ferdighetene er særlig sentrale for å lære et andrespråk, og for å lykkes faglig og språklig i skolen.

Hvordan bruke kartleggingsverktøyet

 

 

Skoleeier må signere databehandleravtalen før skolen begynner å bruke Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Veiledning fra NAFO