Kompetansemål og vurderingNorsk (NOR01‑06)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
 • låne og lese bøker fra biblioteket
 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • samtale om og
  beskrive
  hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
 • leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
 • trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
 • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og
  bruke
  enkle strategier for leseforståelse
 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
 • beskrive
  og fortelle muntlig og skriftlig
 • skrive tekster for hånd og med tastatur
 • bruke
  store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster
 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • utforske
  og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk
 • utforske
  eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 1. og 2. trinn når de utforsker og bruker språket i lek og samhandling og til å bearbeide tekstopplevelser. De viser og utvikler også kompetanse når de trekker bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved å la elevene være i bevegelse, leke, undre seg og bruke sansene sine. Videre skal læreren legge til rette for at elevene utvikler muntlig og skriftlig språk ved å få prøve seg fram og være kreative. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i norsk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet.