Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese norrøne tekster i oversettelse og
  sammenligne
  dem med tekster fra nyere tid
 • lese og
  tolke
  tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og
  drøfte
  hvordan de er relevante i dag
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og
  sammenligne
  med tekster fra nyere tid
 • reflektere
  over sakprosatekster og
  gjøre rede for
  den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke
  tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å
  utvikle
  egne tekster
 • bruke
  fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
 • bruke
  fagspråk til å
  beskrive
  særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt
 • gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

Underveisvurdering