Norsk (NOR01‑06)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese, analysere
  og tolke
  nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk
 • reflektere
  over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for
  og reflektere
  over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke
  retoriske appellformer i diskusjoner
 • bruke
  ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • greie ut om og drøfte
  norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
 • bruke
  fagspråk til å beskrive
  setningsoppbygningen og sammenhengen mellom setninger i arbeid med tekster
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • vurdere
  og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål
 • sammenligne
  særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • gjøre rede for
  utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Underveisvurdering