Hva er nytt i norsk?

I læreplanen er det lagt opp til at elevene i større grad skal arbeide utforskende i faget. De skal finne ut av, sammenligne, drøfte og reflektere over språk og tekster, både alene og sammen med andre.

Norskfaget skal fortsatt være både et språkfag og et kulturfag. Det vil si at faget skal bidra til at elevene blir trygge språkbrukere, og at de får innsikt i den rike og mangfoldige kulturarven i Norge. Faget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes muntlige ferdigheter og for opplæringen i å kunne lese og skrive. Elevene skal lese skjønnlitteratur og sakprosa for å oppleve, bli engasjert, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.

For å legge til rette for at lærer og elever bruker mer tid på sentrale deler av faget, er antall kompetansemål redusert, og mål som har vært overlesset, er strammet inn. Læreplanen legger opp til et tydeligere komparativt perspektiv på arbeid med språk og tekst. 

Aktiv og utforskende læring

De største endringene dreier seg om at elevene i større grad skal arbeide utforskende i faget. De skal finne ut av, sammenligne, drøfte og reflektere over språk og tekster, både alene og sammen med andre. Dette grepet skal gi elevene mulighet til å lære på en aktiv måte og bygge ny kunnskap på det de allerede kan og vet. I læreplanen er det også lagt vekt på at elevene skal forholde seg kritisk til det de leser, at de skal reflektere over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har, og at de selv skal være bevisste på hvordan de framstiller seg selv og andre digitalt.

Færre karakterer, men ikke mindre sidemål 

I halvårsvurderingene på 8. og 9. trinn og i Vg1 og Vg2 skal det gis én samlet karakter i norsk skriftlig, basert på den kompetansen eleven har vist både i skriftlig hovedmål og skriftlig sidemål. Dette betyr ikke at elevene skal lære mindre sidemål enn tidligere. Kompetansemålene er like, og i løpet av et skoleår skal elevene få god opplæring i begge skriftspråkene. Færre karakterer i underveisvurderingen kan imidlertid bidra til en mer helhetlig skriveopplæring og gi mulighet til å arbeide grundigere med tekstene elevene skriver.

Endret timefordeling og egne kompetansemål i yrkesfag

Timefordelingen mellom norsk og engelsk er endret på de yrkesfaglige studieretningene. Elevene skal ha hele opplæringen i engelsk på Vg1, mens opplæringen i norsk er lagt til Vg2. På de yrkesfaglige studieretningene har en fjerdedel av kompetansemålene fått yrkesfaglig innhold for å gjøre opplæringen mer relevant for elevene. Tilsvarende er noen mål på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram gjort mer studierettet for å forberede elevene bedre på videre utdanning.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12, har fortsatt rett til dette også på Vg1.

Noen av de viktigste endingene i norsk kan du se oppsummert i denne filmen.