Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med tegnspråk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i norsk for elever med  tegnspråk (NOR05-05). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene. 

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over noen faglige emner på en enkel måte. Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over faglige emner. Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer selvstendig over faglige emner.
Eleven bruker enkelte fagbegreper om tekst, faglige emner og språk. Eleven bruker noe fagspråk om tekst, faglige emner og språk. Eleven bruker presist fagspråk om tekst, faglige emner og språk.
Eleven beskriver innhold og noen virkemidler i tekster. Eleven kan til en viss grad plassere tekster i en kontekst. Eleven grunngir sin forståelse av tekster. Eleven gir eksempler på språklige virkemidler og beskriver forholdet mellom tekst og kontekst. Eleven tolker tekster og reflekterer over virkemidler og forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven eksperimenterer med enkelte uttrykksmåter. Eleven uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.  Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium. Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og varierer språket på måter som er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.
Eleven bruker kilder i egen tekstskaping. Eleven skiller mellom egen og andres tekst og oppgir kilder. Eleven bruker hensiktsmessige kilder i egen tekstskaping. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte. Eleven bruker og vurderer kilder kritisk i egen tekstskaping. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.
Eleven gjør endringer i egne tekster ut fra innspill fra andre. Eleven gjør endringer og bearbeider egne tekster ut fra kunnskap om språk og tekst og innspill fra andre. Eleven gjør endringer og bearbeider egne tekster på en selvstendig måte ut fra kunnskap om språk og tekst og innspill fra andre.
Eleven kommuniserer og begrunner til en viss grad egne oppfatninger og meninger i skriftlige tekster, faglige presentasjoner, samtaler og diskusjoner. Eleven kommuniserer klart og underbygger egne oppfatninger og meninger i skriftlige tekster, faglige presentasjoner, samtaler og diskusjoner.  Eleven kommuniserer klart og argumenterer saklig i skriftlige tekster, faglige presentasjoner, samtaler og diskusjoner.  
Eleven skriver tekster med et enkelt ordforråd, en viss tematisk sammenheng, forståelig setningsstruktur og tekstbinding mellom setninger og avsnitt. Eleven skriver tekster med et godt ordforråd, tematisk sammenheng, formålstjenlig setnings­struktur og god tekst­bind­ing mellom setninger og avsnitt. Eleven skriver tekster med et hensiktsmessig ordforråd, klar tematisk sammenheng, formålstjenlig og variert setningsstruktur og god tekstbinding mellom setninger og avsnitt.
Eleven bruker sentrale regler for ordbøying, rettskriving og tegnsetting. Eleven mestrer hovedregler for ordbøying og tegnsetting og stort sett regler for rettskriving. Eleven mestrer regler for rettskriving og i hovedtrekk regler for ordbøying og tegnsetting.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!