Kjennetegn på måloppnåelse – norsk Vg2 YF

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i norsk (NOR01-06). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven viser noe forståelse for norskfaglige og yrkesfaglige tekster. Eleven reflekterer over innhold og beskriver enkelte sammenhenger i og mellom fag.Eleven viser god forståelse for norskfaglige og yrkesfaglige tekster. Eleven reflekterer over innhold og gjør rede for sammenhenger i og mellom fag.Eleven viser svært godt forståelse for norskfaglige og yrkesfaglige tekster. Eleven reflekterer over innhold, underbygger sin forståelse av tekstene og trekker linjer i og mellom fag.
Eleven kommuniserer forståelig muntlig og skriftlig, med bruk av noe fagspråk.Eleven kommuniserer klart og forståelig muntlig og skriftlig, med bruk av fagspråk.Eleven kommuniserer klart og variert muntlig og skriftlig, med relevant fagspråk.
Eleven uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger og formål. Eleven kombinerer enkelte uttrykksformer i egne tekster.Eleven uttrykker seg på måter som er tilpasset ulike sjangre og formål. Eleven kombinerer ulike uttrykksformer i egne tekster.Eleven uttrykker seg på ulike måter som er godt tilpasset ulike sjangre og formål. Eleven kombinerer ulike relevante uttrykksformer i egne tekster.
Eleven gjør endringer i egne tekster etter tilbakemeldinger.Eleven bearbeider egne tekster etter tilbakemeldinger og ut fra kunnskap om språk og tekst.Eleven videreutvikler egne tekster etter tilbakemeldinger, ut fra kunnskap om språk og tekst og faglige vurderinger.
Eleven bruker til en viss grad informasjon fra flere kilder. Eleven skiller mellom egen og andres tekst og oppgir kilder i egne tekster.Eleven vurderer og velger informasjon fra ulike kilder. Eleven viser til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.Eleven kombinerer informasjon fra ulike kilder på en kritisk og selvstendig måte. Eleven viser til kilder på en ryddig og etterrettelig måte i egne tekster.
Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, svarer på andres innspill og begrunner til en viss grad egne synspunkter.Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, stiller oppklarende spørsmål og argumenterer for egne synspunkter.Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, stiller oppklarende og utdypende spørsmål og underbygger egne synspunkter med saklig og sammenhengende argumentasjon.
Eleven skriver tekster med en viss struktur og sammenheng, og mestrer sentrale regler for rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster med oversiktlig struktur og sammenheng, og mestrer i hovedtrekk rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster med klar og formålstjenlig struktur og tydelig sammenheng og mestrer i hovedtrekk rettskriving og tegnsetting.