Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge vg3 SF / vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse som gjelder Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (NOR09-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Skriftlig og muntlig

Kjennetegnene står i tre tabeller som må sees i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som elevene kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må sees i sammenheng med tabellen for muntlig og tabellen for skriftlig som står lenger ned på siden.

Skriftlig og muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven prøver seg fram, utformer og presenterer tekster i fagets sjangre med et grunnleggende faglig ordforråd og med en viss tematisk sammenheng og struktur.Eleven planlegger, utformer og bearbeider tekster i fagets sjangre, med tematisk sammenheng og struktur, til en viss grad tilpasset mottaker og formål.Eleven planlegger, utformer og bearbeider tekster i fagets sjangre med klar tematisk sammenheng og formålstjenlig struktur, tilpasset mottaker og formål.
Eleven gjengir innholdet i egnede tekster, gjenkjenner noen virkemidler, gir uttrykk for egne leseopplevelser og har en viss forståelse for kontekst.Eleven tolker og analyserer egnede tekster, beskriver hvordan språklige virkemidler funger i tekstene, ser dem i kontekst og reflekterer over dem.Eleven tolker og analyserer egnede tekster i lys av kontekster, vurderer hvordan språklige virkemidler fungerer i tekstene, og reflekterer selvstendig rundt dem.
Eleven uttrykker seg om faglige emner på en forståelig måte med noe bruk av fagbegreper og retoriske appellformer. Eleven ser noen faglige sammenhenger.Eleven uttrykker seg stort sett klart om faglige emner, reflekterer over dem og bruker relevant fagkunnskap og fagbegreper. Eleven ser faglige sammenhenger.Eleven uttrykker seg klart om faglige emner, reflekterer over dem og bruker relevant fagkunnskap og fagbegreper i kjente og nye sammenhenger.
Eleven finner og bruker noe relevant informasjon fra flere kilder, oppgir kilder, og skiller mellom sitat og egenprodusert tekst.Eleven finner, vurderer og viser til relevant informasjon fra ulike kilder, og skiller mellom sitat og egenprodusert tekst. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.Eleven finner, vurderer kritisk og viser til relevant informasjon fra ulike kilder og skiller tydelig mellom sitat og egenprodusert tekst. Eleven oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte.
Skriftlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven skriver tekster i fagets sjangre med et enkelt ordforråd og en viss tekstbinding mellom setninger og avsnitt.Eleven skriver tekster i fagets sjangre med et funksjonelt ordforråd og god tekstbinding mellom setninger og avsnitt.Eleven skriver tekster i fagets sjangre med variert ordforråd, god språkføring og tekstbinding mellom setninger og avsnitt.
Eleven bruker noen sentrale regler for rettskriving, formverk og setningsbygning.Eleven bruker stort sett sentrale regler for rettskriving, formverk og setningsbygning og varierer i noen grad setningsbygning.Eleven bruker sentrale regler for rettskriving, formverk og setningsbygning, og varierer setningsbygning.
Muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven lytter og viser forståelse for hovedinnholdet i samtaler, presentasjoner og diskusjoner og deltar i muntlige aktiviteter med et grunnleggende ordforråd og stort sett forståelig uttale.Eleven lytter og viser forståelse i samtaler, presentasjoner og diskusjoner og argumenterer og deltar i muntlige aktiviteter med et egnet ordforråd og funksjonell uttale.Eleven lytter og viser god forståelse i samtaler, presentasjoner og diskusjoner og argumenterer og deltar med relevante innspill i muntlige aktiviteter med et variert ordforråd og funksjonell uttale.
Eleven stiller oppklarende spørsmål i faglige samtaler.Eleven stiller utdypende og oppklarende spørsmål i faglige samtaler.Eleven driver faglige samtaler framover med relevante innspill.
Eleven kommuniserer forståelig ut fra hvordan norsk språk er bygget opp.Eleven kommuniserer godt ut fra hvordan norsk språk er bygget opp, og i ulike kommunikasjonssituasjoner.Eleven kommuniser svært godt ut fra hvordan norsk språk er bygget opp og tilpasser språkbruk til ulike kommunikasjonssituasjoner.