Kjennetegn på måloppnåelse – kroppsøving vg2

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i kroppsøving (KRO01-05). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Kjennetegnene er på både bokmål og nynorsk.

Bokmål

Lav kompetanse i faget, karakteren 2God kompetanse i faget, karakteren 4Framifrå kompetanse i faget, 6
Eleven utforsker  kroppslig læring gjennom deltakelse i bevegelsesaktiviteter.Eleven utforsker kroppslig læring gjennom deltakelse og arbeider målbevisst for å utvikle ferdigheter i bevegelsesaktiviteter.Eleven utforsker kroppslig læring gjennom deltakelse og arbeider selvstendig og målbevisst for å utvikle ferdigheter i bevegelsesaktiviteter.
Eleven reflekterer over egen utvikling og faglig innhold ved å bruke egne erfaringer .Eleven reflekterer over egen utvikling og faglig innhold ved å bruke egne og andres erfaringer og faglig kunnskap.Eleven reflekterer systematisk over egen utvikling og faglig innhold ved å sammenstille egne og andres erfaringer og faglig kunnskap.
Eleven utfordrer til en viss grad seg selv og egne muligheter  og beskriver på en enkel måte hvordan deltakelse, øving og trening i ulike bevegelsesaktiviteter bidrar til å utvikle koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet.Eleven utfordrer seg selv og egne muligheter og beskriver hvordan deltakelse, øving og trening i ulike bevegelsesaktiviteter bidrar til utvikling av koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet .Eleven utfordrer seg selv og egne muligheter, forklarer og reflekterer over hvordan deltakelse, øving og trening i ulike bevegelsesaktiviteter bidrar til utvikling av koordinasjon, styrke, utholdenhet og bevegelighet.
Eleven samarbeider med andre og bidrar i fellesskapet ved å følge ideer og forslag fra andre, instruksjoner og regler.Eleven samarbeider med andre, bidrar til at ulike bevegelsesaktiviteter fungerer i fellesskapet og at medelever får gode læringsmuligheter.Eleven samarbeider med andre, bruker og tilpasser egne ferdigheter og kunnskaper slik at ulike bevegelsesaktiviteter fungerer i fellesskapet og at medelever får gode læringsmuligheter.
Eleven deltar på en enkel måte i planlegging av uteaktiviteter.Eleven deltar aktivt i planlegging av uteaktiviteter.Eleven deltar med konstruktive innspill i planlegging av uteaktiviteter.
Eleven deltar i uteaktiviteter og friluftsliv og bidrar til en viss grad til en trygg og bærekraftig gjennomføring.Eleven deltar i uteaktiviteter og friluftsliv på en trygg og bærekraftig måte.Eleven utøver uteaktiviteter og friluftsliv på en trygg og bærekraftig måte.
Eleven gjennomfører til en viss grad trening  på egen hånd og reflekterer på en enkel måte over betydning av trening og fysisk aktivitet.Eleven gjennomfører trening på egen hånd og reflekterer over hva trening og fysisk aktivitet kan bety for egen helse.Eleven gjennomfører trening på en målrettet måte og reflekterer faglig og selvstendig over hva trening og fysisk aktivitet kan bety for egen helse både nå i framtiden. 

Nynorsk

Låg kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforskar kroppsleg læring gjennom å delta i bevegelsesaktivitetar.Eleven utforskar kroppsleg læring gjennom å delta i og arbeide målbevisst for å utvikle ferdigheiter i bevegelsesaktivitetar.Eleven utforskar kroppsleg læring gjennom å delta i og arbeide sjølvstendig og målbevisst for å utvikle ferdigheiter i bevegelsesaktivitetar.
Eleven reflekterer over si eiga utvikling og fagleg innhald ved å bruke eigne erfaringar.Eleven reflekterer over si eiga utvikling og fagleg innhald ved å bruke eigne og andres erfaringar og fagleg kunnskap.Eleven reflekterer systematisk over si eiga utvikling og fagleg innhald ved å stille saman eigne og andres erfaringar og fagleg kunnskap.
Eleven utfordrar til ein viss grad seg sjølv og sine eigne moglegheiter og beskriv på ein enkel måte korleis deltaking, øving og trening i ulike bevegelsesaktivitetar bidrar til å utvikle koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit.Eleven utfordrar seg sjølv og sine eigne moglegheiter og beskriv korleis deltaking, øving og trening i ulike bevegelsesaktivitetar bidrar til utvikling av koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit.Eleven utfordrar seg sjølv og sine eigne moglegheiter, forklarer og reflekterer over korleis deltaking, øving og trening i ulike bevegelsesaktivitetar bidrar til utvikling av koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit.
Eleven samarbeider med andre og bidrar i fellesskapet ved å følge idear og forslag frå andre, instruksjonar og reglar.Eleven samarbeider med andre og bidrar til at ulike bevegelsesaktivitetar fungerer i fellesskapet, og at medelevar får gode læringsmoglegheiter.Eleven samarbeider med andre og bruker og tilpassar eigne ferdigheiter og kunnskapar slik at ulike bevegelsesaktivitetar fungerer i fellesskapet og medelevar får gode læringsmoglegheiter.
Eleven deltar på ein enkel måte i planlegging av uteaktivitetar.Eleven deltar aktivt i planlegging av uteaktivitetar.Eleven deltar med konstruktive innspel i planlegging av uteaktivitetar.
Eleven deltar i uteaktivitetar og friluftsliv og bidrar til ein viss grad til ei trygg og berekraftig gjennomføring.Eleven deltar i uteaktivitetar og friluftsliv på ein trygg og berekraftig måte.Eleven utøver uteaktivitetar og friluftsliv på ein trygg og berekraftig måte.
Eleven gjennomfører til ein viss grad trening på eiga hand og reflekterer på ein enkel måte over betydninga av trening og fysisk aktivitet.Eleven gjennomfører trening på eiga hand og reflekterer over kva trening og fysisk aktivitet kan bety for eiga helse.Eleven gjennomfører trening på ein målretta måte og reflekterer fagleg og sjølvstendig over kva trening og fysisk aktivitet kan bety for eiga helse både no og i framtida.