Kroppsøving (KRO01‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg2

 • gjennomføre
  leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og
  forstå
  korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit
 • utføre trening på eiga hand og
  reflektere
  over korleis fysisk aktivitet kan fremje god psykisk og fysisk helse og bidra til ein helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv
 • praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre
 • planleggje
  og
  gjennomføre
  uteaktivitetar til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevingar
 • praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne
  gjennomføre
  friluftsliv i nærområdet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering