Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg2

  • gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit
  • utføre trening på eiga hand og reflektere over korleis fysisk aktivitet kan fremje god psykisk og fysisk helse og bidra til ein helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv
  • praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre
  • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevingar
  • praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering