Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1

  • trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre
  • planleggje og gjennomføre metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten
  • bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og bidra til å gjere andre gode i aktivitet og samspel
  • førebyggje skadar ved bevegelsesaktivitetar og utføre grunnleggjande førstehjelp
  • bruke kart og digitale verktøy på ein måte som sikrar trygg ferdsel for seg sjølv og for andre
  • bruke lokale tradisjonar for ferdsel i naturen under vekslande årstider

Undervegsvurdering