Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1

 • trene
  på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre
 • planleggje
  og gjennomføre
  metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, òg når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten
 • bruke
  eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide
  og bidra til å gjere andre gode i aktivitet og samspel
 • førebyggje skadar ved bevegelsesaktivitetar og utføre grunnleggjande førstehjelp
 • bruke
  kart og digitale verktøy på ein måte som sikrar trygg ferdsel for seg sjølv og for andre
 • bruke
  lokale tradisjonar for ferdsel i naturen under vekslande årstider

Undervegsvurdering