Kompetansemål og vurderingKroppsøving (KRO01‑05)

Ikkje gyldig for 10. trinn før 1.8.2021

Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 10. trinn før 1.8.2021. Fram til 1.8.2021 er det førre versjon av læreplanen som gjeld.

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske
  eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • trene
  på og
  utvikle
  ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar
 • øve
  på og
  gjennomføre
  danseaktivitetar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape og
  presentere
  dansekomposisjonar
 • reflektere
  over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete
 • planleggje
  og
  gjennomføre
  bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller sjukdom
 • bruke
  eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre
 • anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader
 • forstå
  fleire typer kart og digitale verktøy og
  bruke
  dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø
 • utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje ein lengre distanse basert på eiga målsetjing
 • forstå
  og
  gjennomføre
  livberging i, på og ved vatn ute i naturen
 • forstå
  og
  gjennomføre
  livreddande førstehjelp
 • gjennomføre
  friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og
  reflektere
  over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre
 • vurdere
  risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar,
  forstå
  og
  gjennomføre
  sporlaus og trygg ferdsel

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på 8., 9. og 10. trinn ved å trene på og bruke kunnskapar og ferdigheiter i stadig meir komplekse bevegelsessituasjonar, bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar for at andre òg skal få framgang i faget, og anerkjenne ulikskap mellom seg sjølve og andre i bevegelsesaktivitetar. Elevane viser òg kompetanse gjennom å ferdast i naturen til ulike årstider, òg med overnatting ute, og gjennom å reflektere over kva naturopplevingar har å seie for ein sjølv og andre.

I kroppsøving er samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar og naturferdsel vesentlege trekk ved kompetansen i faget. Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving. Innsats i kroppsøving inneber at eleven prøver å løyse faglege utfordringar etter beste evne utan å gi opp, viser sjølvstende, utfordrar sin eigen fysiske kapasitet og samarbeider med andre.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte bevegelsesaktivitetar som elevane gjer åleine og saman med andre og gjennom at dei får vurdere eige arbeid i kroppsøving. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i kroppsøving. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i bevegelsesaktivitet, deltaking og øving saman med andre, livberging, uteaktivitet og friluftsliv.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i kroppsøving ved avslutninga av opplæringa etter 10. trinn. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i kroppsøving basert på kompetansen eleven har vist i faget. Samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar og naturferdsel er vesentlege trekk ved kompetansen i kroppsøving. Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving og er derfor ein del av grunnlaget for vurdering.