Kompetansemål og vurderingKroppsøving (KRO01‑05)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utforske
  og
  gjennomføre
  leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar
 • øve
  på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre
 • gjennomføre
  aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • bruke
  kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
 • forstå
  og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata
 • forstå
  ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine
 • utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn
 • vurdere
  sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og
  gjennomføre
  sjølvberging i vatn
 • bruke
  nærmiljøet og
  utforske
  lokale kulturar for friluftsliv
 • gjere greie for
  allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen
 • gjennomføre
  overnattingstur og
  reflektere
  over eigne naturopplevingar

Undervegsvurdering