Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar
 • øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre
 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
 • forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata
 • forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine
 • utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn
 • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv
 • gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen
 • gjennomføre overnattingstur og reflektere over eigne naturopplevingar

Undervegsvurdering