Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3

  • øve på og utvikle kunnskapar og ferdigheiter i ulike bevegelsesaktivitetar ut frå eigne føresetnader
  • planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening og forklare korleis dette kan medverke til ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang
  • beskrive og drøfte samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet
  • samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet reflektere over korleis eigen medverknad kan påverke andre
  • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering