Kompetansemål og vurderingKroppsøving (KRO01‑05)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske
  eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre
 • utforske
  og
  gjennomføre
  grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader
 • øve
  på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar
 • leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø
 • leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
 • forstå
  og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar
 • utforske
  naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
 • forstå
  og praktisere turreglar og
  bruke
  klede etter vêr og forhold i naturen
 • øve
  på trygg ferdsel i trafikken
 • øve
  på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på 1. og 2. trinn når dei åleine og saman med andre deltek i, øver på og utfordrar eigne moglegheiter for bevegelse i ulike bevegelsesaktivitetar, både inne og ute, i natur og nærmiljø.  

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte bevegelsesaktivitetar som elevane gjer åleine og saman med andre. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i kroppsøving. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og kva dei får til betre enn tidlegare. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i bevegelsesaktivitet, leik og samspel, uteaktivitet i nærmiljø og trygg ferdsel i trafikken og ved vatn.