Kjennetegn på måloppnåelse – kroppsøving vg3

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i kroppsøving (KRO01-05). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap. 

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene. 

Kjennetegnene er på både bokmål og nynorsk.

Bokmål

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven øver for å utvikle ferdigheter ved å delta i bevegelsesaktiviteter.Eleven øver målrettet for å utvikle ferdigheter i ulike bevegelsesaktiviteter.Eleven øver målrettet og utfordrer egne forutsetninger for å utvikle ferdigheter i et bredt utvalg av bevegelsesaktiviteter.
Eleven bruker egne erfaringer når eleven reflekterer over sin egen utvikling.Eleven bruker egne og andres erfaringer og faglig kunnskap når eleven reflekterer over sin egen utvikling.Eleven bruker egne og andres erfaringer og bred faglig kunnskap når eleven reflekterer  over sin egen utvikling.
Eleven samarbeider med andre i bevegelsesaktiviteter og reflekterer på en enkel måte over hvordan egen medvirkning påvirker andre. Eleven bidrar til en viss grad til å løse oppgaver i fellesskapet.Eleven samarbeider godt med andre i bevegelsesaktiviteter og reflekterer over  hvordan egen medvirkning påvirker andre. Eleven bidrar til å løse oppgaver i fellesskapet.Eleven samarbeider konstruktivt med andre i bevegelsesaktiviteter og reflekterer over hvordan egen medvirkning påvirker andre. Eleven bruker egne ferdigheter og kunnskaper til å løse oppgaver i fellesskapet.
Eleven planlegger og legger til en viss grad til rette for å gjennomføre friluftsliv og uteaktiviteter på en trygg og bærekraftig måte.Eleven planlegger og legger godt til rette for å gjennomføre friluftsliv og uteaktiviteter på trygg og bærekraftig måte.Eleven planlegger og legger svært godt til rette for å gjennomføre friluftsliv og uteaktiviteter på en trygg og bærekraftig måte og begrunner valgene ut fra lokale forhold, friluftslivskulturer og lovverk.
Eleven planlegger og gjennomfører egentrening, reflekterer på en enkel måte over egen trening og hvordan det kan sees i sammenheng med helse.Eleven planlegger og gjennomfører egentrening, vurderer og reflekterer over sammenhenger mellom egen trening og helsefremmende livsstil og helse i samfunnet.Eleven planlegger og gjennomfører egentrening, vurderer, reflekterer over og drøfter sammenhenger mellom egen trening og helsefremmende livsstil og helse i samfunnet.

Nynorsk

Låg kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven øver for å utvikle ferdigheiter ved å delta i bevegelsesaktivitetar.Eleven øver målretta for å utvikle ferdigheiter i ulike bevegelsesaktivitetar.Eleven øver målretta og utfordrar eigne føresetnader for å utvikle ferdigheiter i eit breitt utval av bevegelsesaktivitetar.
Eleven bruker eigne erfaringar når ho/han reflekterer over si eiga utvikling.Eleven bruker eigne og andres erfaringar og fagleg kunnskap når ho/han reflekterer over si eiga utvikling.Eleven bruker eigne og andres erfaringar og brei fagleg kunnskap når ho/han reflekterer over si eiga utvikling.
Eleven samarbeider med andre i bevegelsesaktivitetar og reflekterer på ein enkel måte over korleis eigen medverknad påverkar andre. Eleven bidrar til ein viss grad til å løyse oppgåver i fellesskapet.Eleven samarbeider godt med andre i bevegelsesaktivitetar og reflekterer over korleis eigen medverknad påverkar andre. Eleven bidrar til å løyse oppgåver i fellesskapet.Eleven samarbeider konstruktivt med andre i bevegelsesaktivitetar og reflekterer over korleis eigen medverknad påverkar andre. Eleven bruker eigne ferdigheiter og kunnskapar til å løyse oppgåver i fellesskapet.
Eleven planlegg og legg til ein viss grad til rette for å gjennomføre friluftsliv og uteaktivitetar på ein trygg og berekraftig måte.Eleven planlegg og legg godt til rette for å gjennomføre friluftsliv og uteaktivitetar på ein trygg og berekraftig måte.Eleven planlegg og legg svært godt til rette for å gjennomføre friluftsliv og uteaktivitetar på ein trygg og berekraftig måte, og grunngir vala ut frå lokale forhold, friluftslivskulturar og lovverk.
Eleven planlegg og gjennomfører eigentrening, reflekterer på ein enkel måte over eiga trening og korleis det kan sjåast i samanheng med helse.Eleven planlegg og gjennomfører eigentrening, vurderer og reflekterer over samanhengar mellom eiga trening og ein helsefremmande livsstil og helse i samfunnet.Eleven planlegg og gjennomfører eigentrening, vurderer, reflekterer over og drøftar samanhengar mellom eiga trening og ein helsefremmande livsstil og helse i samfunnet.